Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Các Khóa Học Kế Toán-Kế Toán Thuế Tại Đồng Nai

> KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ TẠI ĐỒNG NAI:

ke-toan-thue

1> Lớp học kế toán căn bản - Nhập môn kế toán: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng lớp học nguyên lý kế toán ở Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

09/10

08/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

16/10

15/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

23/10

22/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

30/10

29/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

 

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
2> Lớp học thực hành kế toán thuế: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng lớp học thực hành kế toán thuế tại Đồng Nai

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

14

1,730,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

09/10

08/10

14

1,730,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

16/10

15/10

14

1,730,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

23/10

22/10

14

1,730,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

30/10

29/10

14

1,730,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

1,384,000

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
3> Lớp học kế toán máy: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng lớp học kế toán máy tại Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

09/10

08/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

16/10

15/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

23/10

22/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

30/10

29/10

10

1,130,000

904,000

904,000

904,000

904,000

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
4> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại nội địa:
- Khai Giảng Lớp học thực hành kế toán thuế thương mại ở Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

09/10

08/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

16/10

15/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

23/10

22/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

30/10

29/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

 

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
5> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng lớp học kế toán xuất nhập khẩu tại Đồng Nai

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

09/10

08/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

16/10

15/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

23/10

22/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

30/10

29/10

15

2,630,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

2,104,000

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
6> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp dịch vụ (du lịch, vận tải, khách sạn…):(gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng Khóa học kế toán dịch vụ học ở Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

15

2,130,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

09/10

08/10

15

2,130,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

16/10

15/10

15

2,130,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

23/10

22/10

15

2,130,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

30/10

29/10

15

2,130,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

1,704,000

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
7> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp xây lắp, xây dựng: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng lớp học kế toán xây dựng tại Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

20

3,130,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

09/10

08/10

20

3,130,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

16/10

15/10

20

3,130,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

23/10

22/10

20

3,130,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

30/10

29/10

20

3,130,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

2,504,000

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
8> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp sản xuất: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng lớp kế toán thuế sản xuất ở Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

15

2,930,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

09/10

08/10

15

2,930,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

16/10

15/10

15

2,930,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

23/10

22/10

15

2,930,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

30/10

29/10

15

2,930,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

2,344,000

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
9> Lớp học kế toán tổng hợp thực hành: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng lớp học kế toán tổng hợp tại Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(tháng)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

6

8,030,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

09/10

08/10

6

8,030,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

16/10

15/10

6

8,030,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

23/10

22/10

6

8,030,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

30/10

29/10

6

8,030,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

6,424,000

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
10> Lớp học ôn thi chứng chỉ kế toán - thuế cấp tốc: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)
- Khai Giảng khóa học ôn thi chứng chỉ kế toán cấp tốc ở tại Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học 
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí 
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

02/10

01/10

3

1,030,000

824,000

824,000

824,000

824,000

09/10

08/10

3

1,030,000

824,000

824,000

824,000

824,000

16/10

15/10

3

1,030,000

824,000

824,000

824,000

824,000

23/10

22/10

3

1,030,000

824,000

824,000

824,000

824,000

30/10

29/10

3

1,030,000

824,000

824,000

824,000

824,000

* Đặc biệt:
+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)
+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm
+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí
II> KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI ĐỒNG NAI
1> Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp: học tại Đồng Nai
- Khai giảng lớp đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp học tại Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối 
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5
(18h-21h)

Học sáng CN
(8h-11h30)

(tháng)

(Gốc)

Nộp trước 
10 ngày

Nộp trước 
5 ngày

   

22/09/2013

2

1,800,000

1,620,000

1,710,000

   

20/10/2013

2

1,800,000

1,620,000

1,710,000

 

2> Lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: học tại Đồng Nai
- Khai giảng lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Đồng Nai

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối 
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5
(18h-21h)

Học sáng CN
(8h-11h30)

(tháng)

(Gốc)

Nộp trước 
10 ngày

Nộp trước 
5 ngày

   

22/09/2013

2

2,500,000

2,250,000

2,375,000

   

20/10/2013

2

2,500,000

2,250,000

2,375,000

 

III> KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ TẠI ĐỒNG NAI
1> Lớp học hướng dẫn và phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế 2013
- Khai giảng Khóa học phòng tránh sai sót trong quyết toán thuế tại Đồng Nai

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối 
T2, 4
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5
(18h-21h)

Học sáng ngày CN

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước 
10 ngày

Nộp trước 
5 ngày

   

29/09/2013

5

1,200,000

1,080,000

1140000

   

27/10/2013

5

1,200,000

1,080,000

1140000

 

2> Lớp học về luật lao động và luật bảo hiểm xã hội
- Khai giảng Khóa học về luật lao động ở Đồng Nai

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối 
T2, 4
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5
(18h-21h)

Học cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước 
10 ngày

Nộp trước 
5 ngày

   

22/09/2013

2

800,000

720,000

760000

   

20/10/2013

2

800,000

720,000

760000

 

* Đặc biệt: Đăng ký học từ 2 người trở lên được giảm 15% học phí
3> Hướng dẫn lập báo cáo tài chính và điều chỉnh các sai sót trong báo cáo tài chính
- Khai giảng Lớp hướng dẫn làm báo cáo tài chính học ở Đồng Nai

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối 
T2, 4
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5
(18h-21h)

Học cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước 
10 ngày

Nộp trước 
5 ngày

   

22/09/2013

5

800,000

720,000

760000

   

20/10/2013

5

800,000

720,000

760000

* Lớp Lập BCTC Căn bản: dành cho đối tượng chưa từng làm báo cáo tài chính
4> Chứng chỉ đại lý thuế - Bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
- Khai giảng khóa học đại lý thuế tại Đồng Nai

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối 
T2, 4
(18h-21h)

Học tối 
T3, 5
(18h-21h)

Học sáng ngày CN

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước 
10 ngày

Nộp trước 
5 ngày

15/09/2013

 

13/10/2013

32

3,500,000

3,150,000

3325000

     

32

3,500,000

3,150,000

3325000

 

5> Khai Bổ Sung Điều Chỉnh trên Phần mềm HTKK của Cục Thuế.
- Khai giảng lớp học thực hành khai bổ sung điều chỉnh trên phần mềm HTKK tại Đồng Nai

 

Khai Giảng

Thời 
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối 
thứ 3
(18h-21h)

Học tối 
thứ 5
(18h-21h)

Học tối
thứ 7
(18h-21h)

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước 
10 ngày

Nộp trước 
5 ngày

 

03/10/2013

 

1

290,000

261,000

275500

 

10/10/2013

 

1

290,000

261,000

275500

 

17/10/2013

 

1

290,000

261,000

275500

 

24/10/2013

 

1

290,000

261,000

275500

6> Địa Điểm Đăng kí Học Kế Toán Theo Chuyên Đề tại Đồng Nai:

Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Hotline:  0948 801 166 (Miss Thủy) - 0982 475 705 ( Trưởng ban tuyển sinh đào tạo để được tư vấn trực tiếp.)
Yahoo: viendaotaoxaydungbaycb
ĐT:  046 295 1359 - Fax: 0435545007
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://baycb.com.vn/
Địa chỉ: 108 A, Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề

15-11-2013 Hits:2049 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Sơ Cấp Nghề

Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP             Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội là đơn...

Chi tiết

Thực Hành Kế Toán Máy

15-10-2013 Hits:1121 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Thực Hành Kế Toán Máy

Thực hành kế toán trên phần mềm kế toán các loại hình doanh nghiệp: Thương mại, thương mại và dịch vụ, xuất nhập khẩu, sản xuất, xây lắp. Kế toán phải...

Chi tiết

Lớp Kĩ Năng Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

12-10-2013 Hits:1508 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Lớp Kĩ Năng Lập Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Khi cầm trên tay bản báo cáo tài chính để đặt bút ký nhưng chủ doanh nghiệp không biết kế toán làm đúng hay sai! Vậy cách kiểm tra như...

Chi tiết

Lớp Kĩ Năng Quyết Toán Thuế

12-10-2013 Hits:1119 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Lớp Kĩ Năng Quyết Toán Thuế

Bạn muốn tránh được các sai sót vi phạm pháp luật và không bị xuất toán ra khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ trong các cuộc thanh tra, kiểm...

Chi tiết

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Xuất Khẩu

12-10-2013 Hits:1593 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Xuất Khẩu

LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU I. Nội dung khóa học kế toán sản xuất thực hành khai báo thuế:Khóa học kế toán thuế...

Chi tiết

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Dịch Vụ

10-10-2013 Hits:1148 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Dịch Vụ

LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ (DU LỊCH,VẬN TẢI, KHÁCH SẠN…) I> Nội dung khóa học kế toán dịch vụ thực tế:Khóa học kế toán thuế dịch...

Chi tiết

Học Viên Chưa Học Qua Kế Toán

10-10-2013 Hits:925 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Học Viên Chưa Học Qua Kế Toán

         Các bạn trẻ khi tốt nghiệp phổ thông đều có ước mơ thi vào các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học với nhiều ngành nghề...

Chi tiết

Các Khóa Học Kế Toán Tại Thành Phố HCM

07-10-2013 Hits:1012 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Các Khóa Học Kế Toán Tại Thành Phố HCM

1> Lớp học kế toán căn bản - Nhập môn kế toán: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)- Khai Giảng lớp học...

Chi tiết

Các Khóa Học Kế Toán Tại Hà Nội

07-10-2013 Hits:803 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Các Khóa Học Kế Toán Tại Hà Nội

1>Khai Giảng lớp học kế toán nhập môn   Khai Giảng Thời  gian Học  Phí Học Phí Ưu đãi Học Phí  Sinh Viên T2, 4, 6 T3, 5, 7 (buổi) Học tối Học ngày Học tối Học ngày 04/10 03/10 10 1,000,000 800,000 700,000 700,000 600,000 11/10 10/10 10 1,000,000 800,000 700,000 700,000 600,000 18/10 17/10 10 1,000,000 800,000 700,000 700,000 600,000 25/10 24/10 10 1,000,000 800,000 700,000 700,000 600,000   * Xin lưu ý: Giảm học...

Chi tiết

Các Khóa Học Kế Toán-Kế Toán Thuế Tại Đồng Nai

06-10-2013 Hits:1056 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Các Khóa Học Kế Toán-Kế Toán Thuế Tại Đồng Nai

> KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ TẠI ĐỒNG NAI: 1> Lớp học kế toán căn bản - Nhập môn kế toán: (gồm lớp học ngày và...

Chi tiết

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất

25-09-2013 Hits:1103 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất

LỚP HỌC  KẾ TOÁN THUẾ THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT     I> Nội dung khóa học kế toán sản xuất thực hành khai báo thuế: Khóa học kế toán thuế...

Chi tiết

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Xây Lắp Xây Dựng

13-09-2013 Hits:1991 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Xây Lắp Xây Dựng

LỚP HỌC KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, XÂY DỰNG I> Nội dung khóa học kế toán xây lắp, xây dựng: 1. Học lý thuyết nâng cao về các hoạt...

Chi tiết

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Hành Chính Và Văn Hóa Công Sở

12-08-2013 Hits:1762 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Hành Chính Và Văn Hóa Công Sở

THÔNG BÁO Mở lớp Kỹ năng Giao tiếp Hành chính và Văn hóa Công sở GIÁO DỤC VIỆT xin gửi tới quý học viên lời chúc sức khoẻ và thành công! Viện với...

Chi tiết

Mở Lớp Nghiệp Vụ Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

12-08-2013 Hits:2739 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Mở Lớp Nghiệp Vụ Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

THÔNG BÁO Về việc mở lớp NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI xin gửi tới quý học viên lời chúc sức khoẻ...

Chi tiết

Đào Tạo Kiểm Soát Viên Nội Bộ

23-06-2013 Hits:2302 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Kiểm Soát Viên Nội Bộ

THÔNG BÁO Về việc mở lớp Kiểm soát viên nội bộ VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI xin gửi tới quý học viên lời chúc sức khoẻ và thành...

Chi tiết

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ An Toàn Môi Trường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng (LPG)

23-06-2013 Hits:1396 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ An Toàn Môi Trường Trong Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng (LPG)

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ“ Đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ( LPG). 1. Mục tiêu : Tổ chức các lớp...

Chi tiết

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ An Toàn Môi Trường Trong Kinh Doanh Xăng Dầu

23-06-2013 Hits:1494 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ An Toàn Môi Trường Trong Kinh Doanh Xăng Dầu

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “ Đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh xăng dầu. 1. Mục tiêu : Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng...

Chi tiết

Đào Tạo Phong Thủy Trong Bất Động Sản

23-06-2013 Hits:2141 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Đào Tạo Phong Thủy Trong Bất Động Sản

THÔNG BÁO Về việc Mở lớp Phong thuỷ trong Bất động sản Tên khóa học : Lớp Phong Thủy Thực Hành Nhà đào tạo : VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ...

Chi tiết

Lớp Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp

20-06-2013 Hits:2982 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Lớp Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp

Kính gửi: Ông/ Bà Giám đốc, Kế toán Trưởng Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Đơn vị hành chính sự nghiệp (ĐVHCSN) theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày...

Chi tiết

Kế Toán Trưởng Doanh Nghiêp

20-06-2013 Hits:2784 CÁC KHÓA HỌC KHÁC

Kế Toán Trưởng Doanh Nghiêp

Khai giảng lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp (đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ...

Chi tiết