Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Quy trình đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng

Trong hoạt động đấu thầu, các thông tin đấu thầu là nội dung hết sức quan trọng, cần được công khai nhằm bảo đảm tính minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu.

1.Nội dung của các thông tin đấu thầu

-      Kế hoạch đấu thầu

-      Thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển

-      Thông báo mời thầu được mời tham gia đấu thầu

-       Danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu

-       Kết quả lựa chọn nhà thầu

-         Thông tin xử lý vi phạm luật về đấu thầu

-          Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành

-         Các thông tin liên quan khác

dauthauquamang1

2.Quy trình đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Các bước đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc của bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư

Bước 1: Khai báo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường công văn đến Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Nhận mã phê duyệt chứng thư số và số tham chiếu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bước 3: Nhận chứng thư số từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bước 4: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu quốc gia

3.  Quy trình cung cấp, đăng tải thông tin

3.1.  Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tự cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy trình sau:

-         Bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này:

-         Bên mời thầu đăng nhập, cung cấp và tự đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn tại Khoản 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này

Bước 2: Nhập thông tin vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn tại Khoản 3 Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.

Bước 3: Đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn tại Khoản 3 Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.

Khi phát hiện nội dung thông tin không hợp lệ, trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày thông tin đó được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu sẽ thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về nội dung thông tin không hợp lệ cho bên mời thầu để tự chỉnh sửa, hoàn thiện và thực hiện đăng tải lại theo quy định. Thời gian có hiệu lực của nội dung thông tin hợp lệ được tính kể từ ngày đăng tải lại theo quy định trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

-         Đối với thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin sử dụng các mẫu phiếu cung cấp thông tin tương ứng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đăng tải các thông tin trên theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này.

3.2. Trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải, bên mời thầu cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu như sau:

-         Bước 1: Bên mời thầu sử dụng mẫu phiếu đăng ký thông tin tương ứng tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, sử dụng phiếu đăng ký thông tin theo mẫu do nhà tài trợ quy định; trường hợp nhà tài trợ không quy định, bên mời thầu sử dụng mẫu phiếu đăng ký thông tin tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

-         Bước 2: Bên mời thầu gửi phiếu đăng ký thông tin đến Báo Đấu thầu theo một trong các cách sau: gửi trực tiếp tại Báo Đấu thầu; gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua Internet.

Khi phát hiện nội dung thông tin không hợp lệ, trong thời hạn tối đa là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu đăng ký thông tin, Báo Đấu thầu sẽ thông báo trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về nội dung thông tin không hợp lệ cho bên mời thầu để chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi lại cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải theo quy định.

-         Bước 3: Bên mời thầu thanh toán chi phí đăng tải thông tin theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với chúng tôi

Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội