Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

1. Nghiệm thu khối lượng công trình đã thi công đảm bảo chất lượng, theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, các quy trình, quy phạm hiện hành.
2. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng.
3. Bảo lưu ý kiến đối với công việc giám sát do mình đảm nhận.
4. Đề xuất với chủ đầu tư về những điểm bất hợp lý cần thay đổi hoặc điều chỉnh (nếu có) đối với bản vẽ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thầu và các vấn đề khác theo quy định hiện hành.
5. Đình chỉ việc sử dụng vật liệu, cấu kiện không đúng tiêu chuẩn, không đảm bảo chất lượng vận chuyển đến công trường và yêu cầu mang ra khỏi công trường.
6. Đình chỉ thi công khi: phát hiện nhà thầu bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị thi công không đúng chủng loại, không đủ số lượng theo hợp đồng đã ký hoặc hồ sơ trúng thầu được duyệt; phát hiện nhà thầu thi công không đúng quy trình, quy phạm, chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thầu và hồ sơ thiết kế được duyệt; biện pháp thi công gây ảnh hưởng tới công trình lân cận, gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông mà nhà thầu đã ký với chủ đầu tư.
7. Kỹ sư tư vấn giám sát được trang bị những thiết bị cần thiết để kiểm tra chất lượng các phần việc thi công của nhà thầu theo đặc thù của từng dự án.
8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Theo "QUY CHẾ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI" do Bộ GTVT ban hành .

Tổ chức tư vấn giám sát có nhiệm vụ: bố trí nhân sự đủ điều kiện năng lực theo quy định và trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác tư vấn giám sát: tổ chức các văn phòng tư vấn giám sát tại hiện trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của từng dự án, công trình (đối với dự án xây dựng giao thông, xem Phụ lục – Mô hình tổ chức văn phòng tư vấn giám sát đối với dự án xây dựng giao thông); thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng, quản lý tiến độ thi công, quản lý khối lượng và giá thành xây dựng công trình, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình. Cụ thể như sau:

Trong nhiều năm qua, Chính phủ ưu tiên dành nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông. Các công trình đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước.

Công ty CP Tư vấn xây dựng Ninh Bình gặp một số vấn đề không thống nhất giữa đơn vị tư vấn giám sát, với đơn vị quản lý các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và chủ đầu tư trong việc áp dụng Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 của Bộ Xây dựng.

Ngày 12/9, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 2783/QĐ-BGTVT ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư.

Quy định gồm 6 chương, 16 điều quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư. Quy định được áp dụng đối với đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, bao gồm: Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban QLDA, các Viện, Trường thuộc Bộ GTVT, các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý, đầu tư. Việc phân cấp, ủy quyền đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước (dự án BOT, BTO…) thực hiện theo quy định có liên quan của Bộ GTVT.

Quy định nêu rõ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Bộ trưởng Bộ GTVT là người quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư đối với tất cả các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ GTVT quản lý. Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng ký ban hành các Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước sang đầu tư theo hình thức PPP (BOT, BT, BTO). Quy định cũng nêu cụ thể thẩm quyền quyết định đầu tư; nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và thẩm tra dự án đầu tư; công tác lập kế hoạch đấu thầu; điều chỉnh dự án đầu tư và các dự án có nguồn vốn hỗn hợp.

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan. Công tác lựa chọn nhà thầu, phê duyệt thiết kế, điều chỉnh thiết kế được duyệt, điều chỉnh dự toán công trình, quản lý thi công và quản lý chất lượng công trình xây dựng đều được quy định rõ.

Trong giai đoạn kết thúc đầu tư, quy định cụ thể quản lý chi phí, quản lý tài sản công thuộc dự án và thực hiện thanh toán, quyết toán trong đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư thực hiện các nội dung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí, thực hiện thanh toán, quyết toán, quản lý tài sản trong quá trình thực hiện dự án, thực hiện báo cáo sử dụng tài sản dự án hàng năm theo quy định và thu hồi tài sản sau khi kết thúc dự án…

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức PPP, giao Ban PPP thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư dự án thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với công tác giám sát, đánh giá tổng thể chủ đầu tư, quy định cụ thể nhiệm vụ của Ban PPP, Vụ Kế hoạch - Đầu tư và Cục QLXD&CLCTGT. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, thực hiện báo cáo chậm so với quy định hoặc số liệu báo cáo không đảm bảo chính xác sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định./.

Theo Bộ GTVT

Ngày 8/10, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư số 30/TT-BGTVT bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành GTVT.

Theo đó, Thông tư bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành GTVT.

Thông tư số 30/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2013./.

Ngày 11/10, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã ký ban hành Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải".

Theo đó, kể từ ngày 01/12/2013, ngoài việc các tổ chức tham gia thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công các dự án xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải phải được lựa chọn thông qua các hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì khi thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, nhà thầu tư vấn giám sát còn phải đảm bảo nguyên tắc: Không có quan hệ lệ thuộc về tổ chức, kinh doanh với nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu chế tạo thiết bị và cung cấp cấu kiện, vật liệu, vật tư cho công trình đang thực hiện giám sát xây dựng; Không ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, trừ trường hợp đặc biệt do Người quyết định đầu tư cho phép; Không ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát; Đảm nhiệm công việc giám sát thi công xây dựng một cách độc lập; không được chuyển nhượng hoặc để những tổ chức tư vấn khác thực hiện dưới danh nghĩa tổ chức tư vấn giám sát của mình để làm công việc giám sát thi công xây dựng.

Ngoài ra, các nhà thầu tư vấn giám sát còn phải đảm bảo tư vấn giám sát trưởng, kỹ sư thường trú, kỹ sư chuyên ngành và giám sát viên đều phải là người thuộc tổ chức nhân sự chính thức và hợp pháp của nhà thầu tư vấn thực hiện giám sát thi công xây dụng theo quy định (Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và các quy định liên quan khác). Trường hợp ký hợp đồng lao động thì phải là hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn tối thiểu bằng thời gian hoàn thành dự án thực hiện giám sát, nhưng không nhỏ hơn 12 tháng.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định người giám sát thi công xây dựng phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nói chung, pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng nói riêng và các quy định, đặc thù của địa phương nơi có dự án công trình xây dựng đang triển khai; Giám sát thi công xây dựng công trình theo đứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; Phản ánh đúng tình hình thi công xây dựng, kịp thời giải quyết vấn đề trên hiện trường; Tuân thủ các yêu cầu và chỉ đạo của Tổ chức TVGS và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Tiếp thu ý kiến của nhà thầu thi công và ý kiến của giám sát cộng đồng để kịp thời giải quyết cho phù hợp theo quy định.

Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải bao gồm các quy định về hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, được áp dụng thống nhất đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải, có nguồn vốn Nhà nước (vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước quản lý), do Bộ Giao thông vận tải quản lý trong quá trình đầu tư xây dựng. Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức tư vấn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình và hoạt động dịch vụ TVGS xây dựng công trình trong ngành GTVT, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân tư vấn giám sát độc lập.

 

Liên quan đến vụ việc này, chủ đầu tư cũng như Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm đều cho rằng trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công đã không tuân thủ theo quy định về xây dựng.

Trong khi cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục sự cố sập trần lớp học khiến 4 cô trò bị thương, trong đó một học sinh bị vỡ sọ, tụ máu não xảy ra chiều 1-10 ở trường Tiểu học Đa Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi trao đổi với PV, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát đã thừa nhận trách nhiệm.

Đơn vị thi công “bắt tay” với đơn vị tư vấn giám sát?

Mặc dù đơn vị giám sát công trình này là Cty CP Tư vấn và Xây dựng Gia Lâm đã phát hiện ra hiện tượng rạn nứt trần nhà trước khi xảy ra vụ việc sập trần lớp học nhưng đơn vị tư vấn giám sát lại không thông báo lên chủ đầu tư mà lại “bắt tay” với đơn vị thi công là Cty CP Xây dựng và Du lịch Tiền Phong để cùng xử lý. Tuy nhiên, chưa kịp xử lý thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Chiều qua (5-10), trao đổi với PV báo PL&XH, ông Nguyễn Tiến Trung, GĐ Cty Tư vấn và Xây dựng Gia Lâm cho hay: “Thời điểm nhà trường cho các cháu vào học, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khối nhà nhưng không phát hiện các vết rạn nứt. Đến sáng ngày 1-10, chúng tôi mới phát hiện các vết rạn nứt ở trần nhà và đã thông báo cho đơn vị thi công nhưng đơn vị này lại nói để đến cuối tuần mới xử lý. Chưa kịp thông báo lên chủ đầu tư, đến 3g chiều cùng ngày thì xảy ra sự cố. Sự việc xảy ra một phần do chúng tôi chủ quan khi phát hiện các vết rạn nứt đã không yêu cầu đơn vị thi công xử lý ngay mà vẫn để các em học sinh tiếp tục học ở khu nhà này”.

Ông Trung cũng thừa nhận đã không làm hết trách nhiệm của đơn vị mình với vai trò giám sát thi công khi công trình chưa hoàn thành, chưa đảm bảo an toàn, chưa được bàn giao cho chủ đầu tư đã để học sinh vào học tại khối nhà đang nâng cấp sửa chữa này. Theo ông Trung, biết làm như vậy là sai quy trình trong xây dựng nhưng sở dĩ để các em học sinh vào học là do Ban giám hiệu trường Tiểu học Đa Tốn và UBND xã Đa Tốn tha thiết đề nghị.

Liên quan đến vụ việc này, chủ đầu tư cũng như Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm đều cho rằng trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công đã không tuân thủ theo quy định về xây dựng. Sáng qua (5-10), ông Nguyễn Văn Sáu, GĐ Cty CP Xây dựng và Du lịch Tiền Phong (gọi tắt là Cty Tiền Phong), cũng chính là đơn vị thi công công trình này cũng đã thừa nhận trách nhiệm. Ông Sáu cũng đã nhận lỗi khi công trình chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu mà đã cho học sinh vào học để xảy ra tai nạn đáng tiếc. “Việc chúng tôi cho các em học sinh vào học là sai nhưng cũng xuất phát từ phía nhà trường đã hết lớp học, mà phải đi thuê địa điểm khác thì không thuận tiện cho việc quản lý học sinh nên Ban giám hiệu đã đề nghị cho dùng lớp vào công tác giảng dạy dù chưa nghiệm thu xong. ”, ông Sáu giải thích. Tuy nhiên, ông Sáu lại đưa ra một giải thích khá “ngô nghê” rằng, một phần nguyên nhân dẫn tới vụ việc sập trần là do các em học sinh đùa nghịch trong lớp học khiến trần nhà rung và sập xuống.

Cũng theo ông Sáu, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị thi công đã phối hợp với cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân, khắc phục sự cố đồng thời cùng gia đình các nạn nhân đưa đi cấp cứu. Toàn bộ phần kinh phí chữa trị cho các nạn nhân đều do đơn vị thi công chi trả. Hiện tại, vẫn chưa có kết quả điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ sập trần trên và cũng chưa xác định được đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm giải quyết “hậu quả”.

Khối nhà chưa hoàn thiện nhưng vẫn được đưa vào sử dụng

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự

Liên quan đến vụ việc trên, Luật sư Triệu Dũng, Trưởng Văn phòng luật sư Triệu Dũng và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay: Theo những thông tin đã đăng tải trên báo PL&XH thì Cty Tiền Phong phải chịu trách nhiệm dân sự; trường Tiểu học Đa Tốn và đơn vị tư vấn giám sát thi công cũng có trách nhiệm liên đới trong sự việc đáng tiếc này. Cty Tiền Phong đã không tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn trong hoạt động xây dựng, vi phạm khoản 2, 3 Điều 4 Luật Xây dựng năm 2003: “Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng. Bảo đảm chất lượng, tiến độ an toàn công trình, tính mạng con người và tài sản…”, vi phạm khoản 4, 5 Điều 10 Luật này về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng: “Xây dựng công trình không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng con người, tài sản …;”.

Ông Nguyễn Văn Sáu: “Việc chúng tôi cho học sinh vào học trong công trình đang thi công là sai”.

Theo LS Triệu Dũng, khi đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát phát hiện những vết rạn nứt trên trần nhà mà không có biện pháp xử lý kịp thời. Đáng lẽ trong trường hợp này, đơn vị thi công phải dùng những biện pháp kỹ thuật thi công để hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra và phải báo cáo lên chủ đầu tư là UBND huyện Gia Lâm để có những xử lý kịp thời, nếu không thì đơn vị thi công phải sửa chữa ngay.

Công trình chưa được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng nhà trường đã tự ý cho học sinh vào học, đơn vị thi công và đơn vị giám sát không ngăn cản, đáng lẽ các đơn vị này phải biết rằng việc đảm bảo an toàn xây dựng, tính mạng con người là rất quan trọng. Sự cẩu thả của nhà trường, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của cô giáo và học sinh.

LS Triệu Dũng cho hay, đơn vị thi công còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 229 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, vụ việc vẫn phải đợi kết quả điều tra của các cơ quan chức năng thì lúc đó mới có thể xác định được trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” thì: Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật này gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm”. Khoản 4 điều này quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.

Đánh giá về nguyên nhân sụt lún, xuống cấp tại rất nhiều các dự án giao thông, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho rằng một phần trách nhiệm lớn thuộc về tư vấn giám sát.

Có thể thấy, tình trạng rất phổ biến tại các công trình giao thông trong đó có không ít các công trình giao thông lớn ở nước ta như Láng - Hòa Lạc, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc TPHCM - Trung Lương hoặc mặt cầu Thăng Long... là hiện tượng công trình vừa sửa chữa, sau khi đưa vào khai thác đã bị lún, xuống cấp, phá vỡ kết cấu mặt đường.

Bàn về hiện tượng nói trên, ông Phạm Tuấn Anh - phó cục trưởng Cục quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình (Bộ Giao thông vận tải) cho hay: "Trên tuyến đường Láng - Hòa Lạc một số vị trí bị úng ngập. Hiện tượng này là do các công trình xây dựng xung quanh tuyến đường làm ngăn cản, mất hệ thống thoát nước của tuyến đường, do đó xảy ra úng ngập.

Tuyến đường Cầu Giẽ-Ninh Bình cũng có hiện tượng lún. Nguyên nhân là do tuyến đường đi qua khu vực có địa chất yếu cần thời gian lún. Bên cạnh đó, do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng nên việc xử lý nền yếu đôi khi chưa thực hiện được theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật".

Ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh: "Chính vì vậy, để đưa công trình vào khai thác mang lại những hiệu quả xã hội thì Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phải đưa ra giải pháp “sử dụng những mặt đường quá độ”. Tức là chưa trải thảm bê tông nhựa ở những đoạn đường đó, chỉ sử dụng kết cấu mặt đường láng nhựa để đưa công trình vào khai thác. Sau khi khai thác một thời gian, công trình hết thời gian lún thì sẽ thi công kết cấu mặt đường theo đúng thực tế là bê tông nhựa. Đây là giải pháp xử lý để phù hợp với tình hình thực tế của công trình".

Nói về thực trạng nói trên, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cũng khẳng định: "Tôi cần nói thêm, thứ nhất là liên quan đến vấn đề của tư vấn giám sát thì đây là vấn đề chúng tôi đánh giá rất nghiêm trọng trong thời gian vừa rồi.

Về nguyên tắc thì tư vấn giám sát cũng thực hiện việc đấu thầu cho tư vấn giám sát. Tuy nhiên hiện nay, một số nhà thầu tư vấn giám sát nước ngoài, khi trúng thầu, thì thuê lại các tư vấn giám sát của Việt Nam. Trong quá trình thuê lại, chủ đầu tư cũng đã có rà soát giúp cho các tư vấn giám sát nước ngoài.

Tuy nhiên, một số tư vấn có năng lực hạn chế, chúng tôi cương quyết yêu cầu thay thế. Thậm chí có những tư vấn giám sát chúng tôi đã tước hẳn chứng chỉ hành nghề giám sát và yêu cầu học tập lại, kiểm soát lại thì mới được cấp phép tiếp. Trên thực tế vừa rồi, Bộ cũng đã phân lại các tổ tư vấn giám sát trong nước.

Đối với tư vấn giám sát nước ngoài, chúng tôi cũng đã yêu cầu trình danh sách tư vấn thuê Việt Nam thông qua tổ chức đánh giá của Việt Nam. Nhờ thế cũng loại trừ được rất nhiều tư vấn giám sát yếu kém và chất lượng công trình đã được nâng lên".

Ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh: "Trong khoảng 2 năm gần đây, tình trạng hằn lún vết bánh xe xảy ra rất nhiều trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường cấp thấp hơn. Hiện tượng này xuất hiện cả ở những dự án mới xây dựng, cả những dự án đưa vào khai thác thậm chí từ 10 năm nay hoặc lâu hơn nữa. Và hiện tượng hằn lún vệt bánh xe không những hằn lún trên phần đường mà còn hằn lún cả trên mặt cầu, nơi có kết cấu bê tông rất cứng ở dưới, trên chỉ thảm bê tông nhựa để chống nước thấm xuống mặt cầu".

"Riêng vấn đề hằn lún vệt bánh xe là vấn đề lớn nằm trong vấn đề chất lượng công trình giao thông. Vấn đề này cũng bị ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố, từ quá trình thiết kế đến quá trình thi công, và thậm chí có những nhân tố tác động rất lớn trong quá trình khai thác như tải trọng xe", ông Phạm Tuấn Anh nói về nguyên nhân sụt lún trong các công trình giao thông

Theo Báo nguoiduatin.vn

tư vấn giám sát (TVGS) được coi là một trong những mắt xích quyết định tới tiến độ và chất lượng dự án, tuy nhiên trong thời gian qua, cả tư vấn giám sát nội và tư vấn ngoại tại các dự án ODA còn bộc lộ rất nhiều bất cập và thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp...

Tư vấn nội chưa thể hiện đúng vai trò

Lâu nay, một vấn đề được coi là nhạy cảm nhất của tư vấn tại các dự án, công trình giao thông chính là TVGS. Tại cuộc họp chuyên đề về công tác tư vấn, ông Trần Quốc Việt, Cục trưởng Cục QLXD và CLCTGT cho biết, đây là khâu quan trọng nhất trong hoạt động quản lý chất lượng, chất lượng công trình có được đảm bảo hay không phụ thuộc nhiều vào đội ngũ TVGS. TVGS là người thay mặt chủ đầu tư để giám sát thi công, chấp nhận khối lượng, chất lượng của nhà thầu. Tư vấn giám sát còn thay mặt chủ đầu tư đề xuất quyết định việc xử lý kỹ thuật tại hiện trường.

Tuy nhiên, điều đáng buồn trong những năm vừa qua là TVGS chưa thực sự thể hiện đúng vai trò của mình và còn lệ thuộc quá nhiều vào chủ đầu tư, phần nào đó còn lệ thuộc cả và các nhà thầu. Tại nhiều dự án, TVGS gần như chỉ được coi là những người đi làm thuê, “chỉ đâu làm đó”, đôi khi còn “ăn giơ, móc ngoặc” với chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoặc nhà thầu để kiếm lời, dẫn đến dự án chất lượng kém.Trao đổi với lãnh đạo một số đơn vị tư vấn trong nước, đa phần ý kiến đều cho rằng, công tác TVGS, được coi là công việc nhạy cảm và còn đang hoàn thiện về cơ chế.

Ở một số công trình, TVGS chưa thực sự được thực hiện đúng vai trò của mình do nhiều lý do chủ quan và khách quan như: sức ép tiến độ công trình, mặt bằng thi công, chủ đầu tư chưa đồng thuận, nhà thầu có năng lực yếu,....

Tư vấn ngoại cũng có vấn đề

Tại buổi giao ban XDCB giao thông chuyên về ODA, công tác TVGS là chủ đề được đặc biệt quan tâm. Ông Dương Tuấn Minh, Tổng giám đốc Cửu Long CIPM cho biết, chất lượng kỹ sư tư vấn tại nhiều dự án ODA đang có vấn đề. Mặc dù khi tuyển chọn, tư vấn đưa ra rất nhiều điểm về năng lực, kinh nghiệm, nhưng trong quá trình thực hiện lại không như vậy. “Nhiều dự án, tư vấn ngoại thuê kỹ sư nội tại những đơn vị có chất lượng không đảm bảo, thậm chí có người đã bị đuổi tại một số dự án trong nước hoặc tuổi quá cao, sức khỏe kém nên chỉ làm được một thời gian là phải thay.

Lựa chọn TVGS tại các dự án ODA hiện nay chỉ được danh sách tốt, còn tổ chức thực hiện lại không tốt”- ông Minh nhận xét.Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng cho rằng, trước đây lực lượng TVGS tại các dự án ODA khá tập trung, còn hiện nay phân tán và nhiều tư vấn dù “mác” ngoại nhưng thuê toàn tư vấn nội không đảm bảo. Điều này ảnh hưởng lớn đến tiến độ và chất lượng công trình, đặc biệt khi nhiều chủ đầu tư, ban QLDA còn quá phụ thuộc vào tư vấn để quản lý chất lượng dự án.

Hơn nữa, chi phí cho TVGS tại các dự án ODA lớn hơn nhiều các dự án trong nước, việc tư vấn ngoại nhận dự án rồi thuê tư vấn nội không đảm bảo cũng gây ra lãng phí lớn.

Đưa TVGS vào quy củ

Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực XDCB, để nâng cao chất lượng công trình giao thông thì không thể chậm trễ trong việc đưa công tác TVGS vào quy củ.

TVGS là mắt xích gắn kết nhà thầu với chủ đầu đầu tư, chính vì vậy lực lượng này cần phải minh bạch và chuyên nghiệp. Trong đó, cần quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hành nghề TVGS, từ đó có chế tài xử lý cụ thể, bao gồm: phạt tiền, cấm hành nghề, các trường hợp xử lý hình sự đối với tổ chức, cá nhân TVGS và có biện pháp tổ chức thực hiện nghiêm để đảm bảo tính răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực.

Đối với tư vấn ngoại cần có quy định cụ thể hơn trong việc lựa chọn kỹ sư tư vấn, những quy định về năng lực, kinh nghiệm, độ tuổi của kỹ sư tư vấn cần phải được thể hiện đúng ra ngoài hiện trường. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần đề xuất với các nhà tài trợ cho phép các đơn vị tư vấn nội có đủ điều kiện về năng lực tham gia nhiều hơn vào các dự án ODA để giảm bớt trung gian và giảm chi phí.Một việc làm nữa cần sớm triển khai để tạo nên sự hài hòa giữa tư vấn nội và ngoại là điều chỉnh lại định mức chi phí cho công tác TVGS.

Trước đây, chi phí cho TVGS chỉ từ 0,4- 0,6% giá trị xây lắp, mới đây tăng lên được 0,8- 1,4%. Tuy nhiên, con số này vẫn rất thấp nếu so với con số từ 4,5- 6% ở các dự án nước ngoài. Mức phí tư vấn thấp dẫn đến thu nhập của các cá nhân tham gia công tác giám sát thấp, từ đó dễ phát sinh các hiện tượng tiêu cực.

 

                                                                                        (Nguồn: Báo GTVT)

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng bao gồm:

1) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công tác xây dựng và hoàn thiện:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cấp thoát nước.

2) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình.

3) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình viễn thông và mạng thông tin liên lạc.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và điều hòa không khí .

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình điện, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV.

Ngày 11/1, Bộ GTVT đã ra Thông báo số 29/TB-BGTVT về Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp triển khai các Quy định về đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án; đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT; đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Theo thông báo, ngày 8/1, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp triển khai các Quy định về đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án; đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT; đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục QLXD&CLCTGT trình bày các nội dung Quy định về Quy định về đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án; đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT; đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư và các ý kiến của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã kết luận như sau:

Về việc triển khai đánh giá, công bố năng lực của các đơn vị Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu các dự án xây dựng giao thông: Chất lượng và quản lý giá thành xây dựng công trình giao thông đang được toàn xã hội quan tâm. Bộ GTVT đã có các Quyết định số 2505/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 và Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 xây dựng bộ 3 tiêu chí đánh giá các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng công trình giao thông ngành GTVT. Các quy định về đánh giá, công bố năng lực của các Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu là cần thiết và quan trọng nhằm đưa các hoạt động xây dựng công trình giao thông vào kỷ cương, minh bạch, giúp cho các chủ thể tham gia các dự án ngành GTVT xem xét lại chính năng lực của mình và có kế hoạch nâng cao năng lưc của đơn vị. Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu tất cả các Chủ đầu tư, các Ban QLDA, các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu tham gia dự án ngành GTVT do Bộ GTVT quyết định đầu tư quán triệt và nghiêm túc thực hiện. Việc đánh giá, công bố năng lực Tư vấn, Nhà thầu không thay thế công tác đánh giá, lựa chọn tư vấn, nhà thầu theo Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu đối với các dự án ngành GTVT nhưng là cơ sở quan trọng để Bộ xem xét, quyết định lựa chọn Chủ đầu tư, Ban QLDA, các Nhà thầu cũng như đối với các Tư vấn. Bộ khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng đánh giá và công bố xếp hạng Tư vấn hàng năm hoặc tham khảo.

Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT ban hành các quy định về các tiêu chí đánh giá nên trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ để xem xét, điều chỉnh.

Quy định trước mắt sẽ được áp dụng trong ngành GTVT, các công trình do Bộ GTVT là Chủ đầu tư và các công trình Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư, giao cho các Cục Quản lý chuyên ngành hoặc các Ban QLDA, các Sở GTVT các tỉnh làm chủ đầu tư dự án.

Bộ giao Cục QLXD&CLCTGT chủ trì đánh giá, xếp hạng năng lực các đơn vị Tư vấn gồm Tư vấn thiết kế và Tư vấn giám sát. Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì đánh giá năng lực các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tổng Công ty Quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách. Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện việc lưu trữ biểu mẫu kê khai, công bố kết quả đánh giá, xếp hạng các đơn vị hoạt động xây dựng công trình giao thông hàng năm trên trang tin điện tử của Bộ GTVT.

Đối với các dự án Bộ GTVT là Chủ đầu tư, các Ban QLDA được giao quản lý dự án gửi báo cáo trực tiếp lên Bộ. Đối với các dự án do các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT làm chủ đầu tư, các Ban QLDA trực thuộc gửi báo cáo trực tiếp lên Chủ đầu tư. Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ GTVT. Yêu cầu Cục QLXD&CLCTGT và Vụ Kế hoạch tổng hợp hướng dẫn cụ thể để các đơn vị triển khai thực hiện và trả lời các thắc mắc của các đơn vị nếu có./.

Theo Bộ GTVT