Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

a- Người được cấp (nâng hạng) chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1 ngoài việc đáp ứng các điều kiện của kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 nêu trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A trong số các công việc quy định tại Điều 3 quy chế ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng :

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t­ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Đánh gía hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán công trình;

+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

- Đã tham gia khoá bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng;

b- Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, nếu tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ đã có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A trong số các công việc quy định tại Điều 3 quy chế ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng dưới đây thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 :

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t­ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Đánh gía hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán công trình;

+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

Mọi cá nhân muốn tham gia khóa học định giá tại Viện đào tạo cán bộ hà nội xin vui lòng liên hệ: Ms Thủy: 0948801166

1- Điều kiện được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 :

Người được cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 2 phải có đủ các điều kiện sau :

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng;

- Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo hướng dẫn tại mục 2 khoản A Phần III dưới đây và đã nộp lệ phí tại Sở Xây dựng theo quy định;

- Có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Điều 3 quy chế ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm các công việc sau :

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t­ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Đánh gía hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán công trình;

+ Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+ Thanh toán, quyết toán vốn đầu t­ư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác.

2- Thành phần Hồ sơ nộp khi đăng ký đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 :

Bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ định giá xây dựng hạng 2 bao gồm các tài liệu sau :

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi làm việc;

- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

Các cá nhan, tổ chức muốn tham gia khóa học định giá xin vui long liên hệ: MS Thủy: 0948801166 (trưởng ban tuyển sinh)

1- Chứng chỉ định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, ng­ười Việt Nam định c­ư ở n­ước ngoài, ng­ười n­ước ngoài có đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo này.

2- Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước thì không được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo Thông báo này.

3- Người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ kỹ sư­ định giá xây dựng do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. Chứng chỉ kỹ sư­ định giá xây dựng do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải gửi cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi hành nghề để theo dõi, quản lý.

Mọi cá nhân muốn tha gia khóa học định giá xin vui lòng liên hệ: Ms Thủy : 0948801166 

THÔNG BÁO
V/v mở lớp học kỹ sư định giá xây dựng, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI liên tục khai giảng lớp học định giá xây dựng nhằm đáp ứng các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các công việc quản lý chi phí phải có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

I. Đối tượng tham gia khóa học kỹ sư định giá xây dựng:

* Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá xây dựng, các cá nhân tham gia dự toán, các tổ chức tư vấn và các cá nhân có nhu cầu.

II. Nội dung lớp học kỹ sư định giá xây dựng:

* Theo chương trình khung của Bộ Xây Dựng ban hành tại thông tư 05/20/10TT-BXD của Bộ Xây Dựng ra ngày 26/05/2010.

Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chuyên đề 3: Phương pháp xác định mức, đơn giá xây dựng công trình.

Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí

Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình.

Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Chuyên đề 8: Thanh toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo.

III. Giảng viên:

* Là các giáo sư, Tiến sĩ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, giảng viên các trường Đại học chuyên ngành trực tiếp tham gia giảng dạy …

IV. Địa điểm học kỹ sư định giá xây dựng:

- Lớp học kỹ sư định giá xây dựng tại Hà Nội:

- Địa điểm học: Hội trường tầng 1 Tòa nhà 2 tầng 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

- Lớp học kỹ sư định giá xây dựng tại TP HCM:

- Địa điểm học: Học Viện Hành Chính Quốc gia – Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Chí Minh

- Lớp học kỹ sư định giá xây dựng tại các địa phương khác: Vui lòng liên hệ hotline 0902.891.518 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

V. Chứng nhận: Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ định giá xây dựng theo thông tư 05/20/10TT-BXD là điều kiện bắt buộc để xin cấp chứng chỉ định giá tại sở xây dựng.

Hậu đào tạo → Các học viên sau khi kết thúc khoá học sẽ được:

- Cấp chứng chỉ, chứng nhận kỹ sư định giá xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.
- Tư vấn miễn phí về các công tác đấu thầu, quản lý dự án và thanh quyết toán công trình xây dựng…
- Tư vấn làm chứng chỉ hành nghề thiết kế, khảo sát, giám sát, kỹ sư định giá, môi giới BĐS, định giá BĐS./.
* Đặc biệt: Tư vấn hỗ trợ cho học viên gặp khó khăn không có thời gian đi học cũng như xa địa điểm đi học, những người đang cần hoàn thiện hồ sơ nhanh.
Mọi chi tiết và đăng ký học định giá xây dựng xin liên hệ:

Phòng đào tạo - VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
VPGD: G203 - CC VINACONEX 2 - NGÕ 43 - PHÙNG KHOANG
Hotline: 0983446369 (MS -THANH XUÂN) / 0948801166 (Ms KIM THỦY
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dự toán công trình đóng vai trò như thế nào trong công tác kế toán của công ty xây dựng? Nếu kế toán trong công ty xây dựng không lập dự toán cho công trình xây dựng, thì sau này khi quyết toán thuế sẽ bị xử lý như thế nào?

Dự toán công trình là cơ sở để bộ phận vật tư kỹ thuật và đơn vị thi công chuẩn bị vật tư thi công theo tiến độ. Về kế toán, đựa vào dự toán để thực hiện chức năng giám sát tình hình sử dụng và giá mua vật tư, chi phí máy và nhân công. Ngoài ra kế toán còn dựa vào dự toán để tham mưu cho giám đốc phần khoán nhân công (nếu có).
Kế toán không phải lập dự toán. Vì dự toán còn liên quan đến định mức, các chế độ qui định khác. Cán bộ thuế kiểm tra chỉ căn cứ vào dự toán và so sánh với chi phí thực tế (giá thành thực tế)
Trong hoạt động của công ty xây dựng nếu thực hiện xây dựng công trình mà không lập dự toán, thì khi quyết toán thuế sẽ bị xử lý thế nào?
Không có công trình nào không có dự toán hết , dự toán phải có trước khi thi công công trình. Chỉ có một số công trình đặc biệt mang tầm cỡ quốc gia, quốc phòng không có đủ thời gian để lập hồ sơ mời thầu sẽ áp dụng hình thức chỉ định thầu và dự toán chi tiết sẽ được lập trong khi thi công căn cứ vào tình hình thực tế thi công và cơ quan có thẩm quyền sẽ duyệt định mức và dự toán đó.Kế toán không phải lập dự toán. Bởi đây là cơ sở pháp lý để thi công một công trình. không có dự toán thì không có thi công, không có dự toán thì không thể thanh toán các chi phi cho những nhà thầu tham gia dự án. Bạn có thể tìm hiểu kỹ tại các qđịnh, thông tư của chính phủ và Bộ Xây dưng như Nghị định 16/2005/NĐ-CP; 209/2004/NĐ-CP; Qđịnh số 10/2005/QĐ-BXD, TTuw 08 và 11/2005/TT-BXD
Khi quyết định xây dựng một công trình thì bên chủ đầu tư (bên A) cần phải biết được thiết kế thi công, dự toán kinh phí cho công trình là ra sao để ra quyết định. Thường thì phần thiết kế thi công và tổng dự toán một công trình sẽ được bên A thuê các công ty tư vấn làm cho. Các công ty tư vấn sẽ nghiêm cứu đưa ra thiết kế thi công và tổng dự toán công trình trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng. Do đó cứ yên tâm là nếu công ty không có bảng dự toán công trình thì cũng chẳng có công trình để xây dựng
Trước khi thi công môt công trình thì chủ đầu tư phải có dự toán công trình. Dự toán này do chủ đầu tư thuê 1 đơn vị tư vấn nào đó lập và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự toán. Xong chủ đầu tư dựa vào bảng thẩm định dự toán để ra quyết định phê duyệt dự toán. Dự toán của 1 công trình là cơ sở để thi công công trình. Khối lượng hoàn thành không được vượt tổng dự toán.

Viện đào tạo can bộ . edu.vn mở lớp học định giá tài sản trên cả nước. sau khóa học được cấp chứng chỉ định giá có giá trị hoạt động trên cả nước. kết thúc khóa học các học viên sẽ nắm và thực hiện thành thạo các bước trong quá trình định giá tài sản.

I. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN.

- Bước 1: Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá tài sản.

- Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá tài sản.

- Bước 3: Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin.

- Bước 4: Phân tích thông tin.

- Bước 5: Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá tài sản.

- Bước 6: Lập báo cáo và chứng thư kết quả thẩm định giá tài sản.

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHI TIẾT.

1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và loại hình giá trị làm cơ sở thẩm định giá.

1.1. Các đặc điểm cơ bản về pháp lý, về kinh tế kỹ thuật của tài sản cần thẩm định giá tài sản.

1.2. Mục đích thẩm định giá: Thẩm định viên phải xác định và nhận thức mục đích thẩm định giá tài sản của khách hàng. Mục đích thẩm định giá phải được nêu rõ trong báo cáo thẩm định giá tài sản.

1.3. Xác định khách hàng, yêu cầu của khách hàng; những người sử dụng kết quả thẩm định giá tài sản.

1.4. Những điều kiện ràng buộc trong xác định đối tượng thẩm định giá tài sản:

1.5. Thẩm định viên phải đưa ra những giả thiết và những điều kiện bị hạn chế đối với: những yêu cầu và mục đích thẩm định giá của khách hàng; những yếu tố ràng buộc ảnh hưởng đến giá trị tài sản; những giới hạn về: tính pháp lý, công dụng của tài sản, nguồn dữ liệu, sử dụng kết quả; quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên theo hợp đồng thẩm định giá tài sản.

1.6. Việc đưa ra những điều kiện hạn chế và ràng buộc của thẩm định viên phải dựa trên cơ sở:

Có sự xác nhận bằng văn bản của khách hàng và trên cơ sở nhận thức rõ ràng những điều kiện đó sẽ tác động đến bên thứ ba thông qua kết quả thẩm định giá tài sản.
Phù hợp với quy định của luật pháp và các quy định hiện hành khác có liên quan.
Trong quá trình thẩm định giá, nếu thẩm định viên thấy những điều kiện hạn chế và ràng buộc đưa ra là không chặt chẽ hoặc thiếu cơ sở thì phải xem xét lại và thông báo ngay cho giám đốc doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và cho khách hàng.
1.7. Xác định thời điểm thẩm định giá tài sản.

Việc xác định đặc điểm, bản chất (tự nhiên, pháp lý) của tài sản cần thẩm định giá phải được thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng thẩm định giá tài sản và ý kiến đánh giá về giá trị của tài sản được đưa ra trong phạm vi thời gian cho phép của hợp đồng.

1.8. Xác định nguồn dữ liệu cần thiết cho thẩm định giá tài sản.

1.9. Xác định cơ sở giá trị của tài sản.

Trên cơ sở xác định khái quát về đặc điểm, loại hình tài sản cần thẩm định giá, thẩm định viên cần xác định rõ loại hình giá trị làm cơ sở cho việc thẩm định giá: giá trị thị trường hay giá trị phi thị trường.

Giá trị thị trường: được xác định tuân theo những quy định tại tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 (TĐGVN 01).
Giá trị phi thị trường: được xác định tuân theo những quy định tại tiêu chuẩn thẩm định giá số 02 (TĐGVN 02).
Việc xác định giá trị làm cơ sở cho thẩm định giá phải phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Lập kế hoạch thẩm định giá tài sản.

2.1. Việc lập kế hoạch một cuộc thẩm định giá nhằm xác định rõ những bước công việc phải làm và thời gian thực hiện từng bước công việc cũng như toàn bộ thời gian cho cuộc thẩm định giá tài sản.

2.2. Nội dung kế hoạch phải thể hiện những công việc cơ bản sau:

Xác định các yếu tố cung-cầu thích hợp với chức năng, các đặc tính và các quyền gắn liền với tài sản được mua/bán và đặc điểm thị trường.
Xác định các tài liệu cần thu thập về thị trường, về tài sản, tài liệu so sánh.
Xác định và phát triển các nguồn tài liệu, đảm bảo nguồn tài liệu đáng tin cậy và phải được kiểm chứng.
Xây dựng tiến độ nghiên cứu, xác định trình tự thu thập và phân tích dữ liệu, thời hạn cho phép của trình tự phải thực hiện.
Lập đề cương báo cáo kết quả thẩm định giá tài sản.
3. Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin.

3.1. Khảo sát hiện trường

Đối với máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ: Thẩm định viên phải khảo sát và thu thập số liệu về tính năng kỹ thuật (công suất, năng suất, công dụng) vị trí, đặc điểm, quy mô, kích thước, độ mới, cũ của tài sản cần thẩm định giá và các tài sản so sánh.
Đối với bất động sản, thẩm định viên phải khảo sát và thu thập số liệu về:
+ Vị trí thực tế của bất động sản so sánh với vị trí trên bản đồ địa chính, các mô tả pháp lý liên quan đến bất động sản.

+ Chi tiết bên ngoài và bên trong bất động sản, bao gồm: diện tích đất và công trình kiến trúc; khung cảnh xung quanh, cơ sở hạ tầng (cấp và thoát nước, viễn thông, điện, đường), loại kiến trúc, mục đích sử dụng hiện tại, tuổi đời, tình trạng duy tu, sửa chữa…

+ Đối với công trình xây dựng dở dang, thẩm định viên phải kết hợp giữa khảo sát thực địa với báo cáo của chủ đầu tư, nhà thầu đang xây dựng công trình.

Trong quá trình khảo sát, để có đầy đủ chứng cứ cho việc thẩm định giá, thẩm định viên cần chụp ảnh tài sản theo các dạng (tòan cảnh, chi tiết), các hướng khác nhau.
3.2. Thu thập thông tin.

Các thông tin liên quan đến chi phí, giá bán, lãi suất, thu nhập của tài sản so sánh.
Các thông tin về yếu tố cung – cầu, lực lượng tham gia thị trường, động thái người mua – người bán tiềm năng.
Các thông tin về tính pháp lý của tài sản.
Với bất động sản cần thu thập thêm các thông tin:
+ Các số liệu về kinh tế xã hội, môi trường, những yếu tố tác động đến giá trị, những đặc trưng của thị trường tài sản để nhận biết sự khác nhau giữa khu vực tài sản thẩm định giá toạ lạc và khu vực lân cận.

+ Các thông tin về những yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến mục đích sử dụng của tài sản (địa chất, bản đồ địa chính, quy hoạch, biên giới hành chính, cơ sở hạ tầng…).

4. Phân tích thông tin.

4. 1. Phân tích những thông tin từ khảo sát hiện trường tài sản.

4. 2. Phân tích những đặc trưng của thị trường tài sản cần thẩm định giá.

a. Bản chất và hành vi ứng xử của những người tham gia thị trường.

Đối với tài sản thương mại hoặc công nghiệp, bao gồm: đặc điểm của mỗi lĩnh vực (thương mại hoặc công nghiệp) hình thành nên những nhóm cung và cầu về tài sản, hình thức sở hữu của pháp nhân tham gia thị trường (công ty tư nhân hay sở hữu nhà nước, liên doanh…); mức độ mở rộng thị trường tài sản loại này với những người mua tiềm năng.
Đối với tài sản là nhà cửa dân cư, bao gồm: tuổi tác, cơ cấu gia đình, mức độ thu nhập của nhóm cung và nhóm cầu, mức độ mở rộng thị trường tài sản loại này với những người mua tiềm năng.
b. Xu hướng cung cầu trên thị trường tài sản.

Những xu hướng tăng giảm về nguồn cung, tăng giảm về nhu cầu của những tài sản tương tự hiện có trên thị trường.
Ảnh hưởng của xu hướng trên đến giá trị tài sản đang thẩm định giá.
4. 3. Phân tích về khách hàng:

Đặc điểm của những khách hàng tiềm năng.
Sở thích của khách hàng về vị trí, quy mô, chức năng và môi trường xung quanh tài sản.
Nhu cầu, sức mua về tài sản.
4. 4. Phân tích về việc sử dụng tốt nhất và tối ưu tài sản.

Thẩm định viên cần xem xét khả năng sử dụng tốt nhất một tài sản trong bối cảnh tự nhiên, hoàn cảnh pháp luật và tài chính cho phép và mang lại giá trị cao nhất cho tài sản.
Thẩm định viên cần đánh giá cụ thể việc sử dụng tài sản trên các khía cạnh:
+ Sự hợp lý, tính khả thi trong sử dụng tài sản, xem xét đến mối tương quan giữa việc sử dụng hiện tại và sử dụng trong tương lai.

+ Sự thích hợp về mặt vật chất, kỹ thuật đối với việc sử dụng tài sản: xác định và mô tả đặc điểm kinh tế kỹ thuật, tính hữu dụng của tài sản.

+ Sự hợp pháp của tài sản trong việc sử dụng, những hạn chế riêng theo hợp đồng, theo quy định của pháp luật.

+ Tính khả thi về mặt tài chính: phân tích việc sử dụng tiềm năng của tài sản trong việc tạo ra thu nhập, xem xét tới các yếu tố giá trị thị trường, mục đích sử dụng trong tương lai, chi phí phá bỏ và giá trị còn lại của tài sản, lãi suất, rủi ro, giá trị vốn hoá của tài sản.

+ Hiệu quả tối đa trong sử dụng tài sản: xem xét đến năng suất tối đa, chi phí bảo dưỡng, các chi phí phát sinh cho phép tài sản được sử dụng đến mức cao nhất và tốt nhất.

5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá tài sản.

Thẩm định viên phải nêu rõ các phương pháp được áp dụng để xác định mức giá trị của tài sản cần thẩm định giá.
Phương pháp thẩm định giá quy định tại tiêu chuẩn số 07 (TĐGVN 07) “Các phương pháp thẩm định giá.”
Thẩm định viên cần phân tích rõ mức độ phù hợp của 01 hoặc nhiều phương pháp trong thẩm định giá được sử dụng với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của tài sản và với mục đích thẩm định giá.
Thẩm định viên cần nêu rõ trong báo cáo thẩm định phương pháp thẩm định giá nào được sử dụng làm căn cứ chủ yếu, phương pháp thẩm định giá nào được sử dụng để kiểm tra chéo, từ đó đi đến kết luận cuối cùng về giá trị thẩm định.
6. Lập báo cáo và chứng thư thẩm định giá tài sản.

Nội dung báo cáo, chứng thư thẩm định giá thực hiện theo quy định tại tiêu chuẩn số 04 (TĐGVN 04) về “Báo cáo kết quả, hồ sơ, chứng thư thẩm định giá tài sản.”

1. Phần chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật (người ta thường cho giá trị/1m2) thì tính cho toàn bộ diện tích đất của dự án hay chỉ tính trên phần diện tích đất xây dựng? (trong TH đề bài không nói rõ tính trên cái gì)

2.Chi phí pháp lý liên quan tới việc bán nhà sẽ ở trong phần tính doanh thu phát triển hay trong giá trị thặng dư?

3. "Chi phí nắm giữ lô đất" trong bài 21 tờ BT bao gồm những chi phí gì? (có phải là phí đấu giá đất và chi phí chuyển quyền sử dụng đất không?)

4. Nếu đề bài chỉ nói "lợi nhuận NĐT" thì hiểu là lợi nhuận của nhà thầu xây dựng (tính vào chi phí phát triển) hay lợi nhuận của người bán đất (tính vào giá trị thặng dư)???

Trả lời

Để hiểu rõ về các vấn đề trên và nhiều vấn đề khác trong định giá bất động sản bạn nên tham gia khóa học định giá tại viện đào tạo cán bộ. sau khóa học bạn sẽ nắm được tất cả các vấn đề về định giá cụ thể là định giá bất động sản, Sau khóa học bạn sẽ được cấp chứng chỉ định giá để phục vụ cho việc bạn xin việc làm khi ra trường .

1. chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật thì tính cho toàn bộ diện tích đất của dự án
2. cứ chi phí nào liên quan đến việc bán nhà đều cho vào phần ước tính giá trị phát triển (- vào DT đó)
3. Chi phí nắm giữ đất bao gồm chi phí mua đất, chi phí chuyển quyền sư dụng, chi phí lãi vay...nói chung là các chi phí mà mình mất để đc sở hữu lô đất
4. Thường là đầu bài sẽ nói rõ là lợi nhuận NĐT là bn % so với chi phí phát triển hay so với giá đất, nếu ko nói rõ thì mình có 2 trường hợp, nêu cả 2 th ra và giải thích lý do

THÔNG BÁO
V/v mở khóa học định giá xây dựng tại thành phố hồ chí minh

- Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP ra ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BXD;
- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư XDCT;
- Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;

1. Mục tiêu khóa học kỹ sư định giá tại tphcm - hồ chí minh:

- Qua khóa học định giá giúp học viên nắm vững các quy trình và trình tự thực hiện của quản lý dự án, tiến độ trong quản lý dự án thi công và các loại hợp đồng trong quản lý dự án thi công.

- Hướng dẫn cách thức chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý an toàn lao động và chi phí của các dự án và các thủ tục trong thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

2. Đối tượng tham gia khóa học định giá tại tphcm - hồ chí minh: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá XD,các cá nhân tham gia dự toán, các tổ chức tư vấn và các cá nhân có nhu cầu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ TẠI TPHCM - HỒ CHÍ MINH
( Theo chương trình khung đào tạo được Bộ Xây Dựng phê duyệt tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng )

3. Giảng viên: Đội ngủ giảng viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy dược chọn lọc từ các Bộ, vụ viện, các ban quản lý dự án, các chuyên gia xây dựng, các giảng viên từ các trường đại học…tham gia đảm trách.

4. Thời gian lớp học kỹ sư định giá tại tphcm - hồ chí minh:14 buổi hoặc 7 ngày

5. Địa điểm học kỹ sư định giá tại tphcm - hồ chí minh: Học Viện Hành Chính Quốc gia – Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Chí Minh

6. Chứng nhận: Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ định giá xây dựng theo thông tư 05/20/10TT-BXD là điều kiện bắt buộc để xin cấp chứng chỉ định giá tại sở xây dựng và được hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề tại sở xây dựng.

Viện đào tạo cán bộ mở lớp học định giá, giám định đá quý, sau khóa học được cấp chứng chỉ định giá đúng theo tiêu chẩn và có giá trị hoạt động trên cả nước.

Giới thiệu sơ lược các công đoạn trong công tác giám định đá.

Giới thiệu dịch vụ giám định
Ngày nay, mỗi viên đá quý khi kiểm tra cần rất nhiều kiến thức khoa học hiện đại để xác định. Do đó với kiến thức được trang bị tốt của nhà ngọc học bên cạnh các trang thiết bị chuyên dùng hơn ở các phòng Lab về đá quý sẽ là một sự lựa chọn tốt và bảo vệ cho người tiêu dùng, ngay cả đối với người bán sỉ và lẻ...

Khắc Laser
Khắc laser trên kim cương là một quá trình dùng tia laser để viết mã số giám định, logo công ty hay tên hoặc một câu có ý nghĩa đặc biệt nào đó của chủ nhân viên kim cương lên bề mặt phần gờ (girdle) của chúng. Sự đốt nóng một cách chính xác của tia laser làm biến đổi một lớp cực kỳ mỏng (dày cỡ vài micron) trên bề mặt...

Mẫu Giấy Kiểm Định Kim Cương
Mẫu giấy giám định của Công Ty TNHH Giám Định Rồng Vàng - SJC và giải thích ý nghĩa các thông số trên bảng giám định,...

 

VIỆN ĐÀO TẠO CÁN BỘ. EDU.VN

--------o0o-------
THÔNG BÁO
V/v: MỞ KHÓA HỌC ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TẠI ĐÀ NẴNG

( Theo chương trình khung đào tạo được Bộ Xây Dựng phê duyệt tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng )
Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP ra ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BXD;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư XDCT;

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ Xây dựng về việc cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp cần cập nhật các văn bản Luật mới của BXD và nắm vững các kỹ năng trong công tác điều hành dự án, tư vấn giám sát, định giá xây dựng, quản lý điều hành trực tiếp tại các CTXD;

Sau khóa học được cấp chứng chỉ định giá xây dựng đúng tiêu chẩn và có giá trị hoạt động trên cả nước.

1. Nội dung chương trình lớp học định giá tài sản xây dựng:
Chuyên đề 1: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.
Chuyên đề 2: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư XD công trình.
Chuyên đề 3: Phương pháp xác định mức, đơn giá XD công trình.
Chuyên đề 4: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí
Chuyên đề 5: Phương pháp xác định dự toán XD công trình.
Chuyên đề 6: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD
Chuyên đề 7: Quản lý hợp đồng trong hoạt động XD.
Chuyên đề 8: Thanh toán quyết toán vốn đầu tư XD công trình
Chuyên đề 9: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo
2. Khai giảng: Liên tục khai giảng hàng tháng
Ngày khai giảng trong tháng : 08; 16; 18; 26; 30
3. Học Phí : liên hệ
4. Địa điểm học: Trên toàn quốc đều có khóa học định giá xây dựng.
* Lớp học định giá tài sản định giá xây dựng tại Đà Nẵng: Trung tâm thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng – Số 91A Nguyễn Thị Minh Khai – Thành Phố Đà Nẵng .
* Lớp học kỹ sư định giá xây dựng tại các tỉnh liên hệ cập nhật chi tiết.
5. Thời gian học:
* Lớp kỹ sư định giá xây dựng ngày: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30
* Lớp kỹ sư định giá xây dựng tối: 18h – 21h
6. Giảng Viên: Là các Giáo Sư, Tiến Sỹ, Các chuyên gia Bộ Xây Dựng.
7. Đối Tượng: Tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học tập.
8. Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và kinh phí trước 30 phút ngày khai giảng khoá học . Học viên phải đăng ký qua điện thoại, email trước ngày khoá học định giá xây dựng khai giảng.
Ngoài lớp học định giá xây dựng, Viện còn thường xuyên tổ chức các khóa học: Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Hoàn Công, Thanh Quyết Toán Vốn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình; Giám Đốc Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng; Đấu thầu; Giám sát thi công xây dựng công trình; Hướng Dẫn Đo Bóc Tiên Lượng và Lập Dự Toán;Chỉ Huy Trưởng Công Trường XD; Quản Trị Sản Xuất dành cho Tổ Trưởng và Quản Đốc Phân Xưởng;Bất Động Sản… Chúng tôi sẵn sàng mở các khóa học riêng cho các đơn vị có nhu cầu.
* Hình thức đăng ký: Quý học viên có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng liên hệ đăng ký qua điện thoại, email, SMS, Yahoo trước ngày khai giảng để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

LỚP HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH TẠI TPHCM KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG, GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH, HỌC PHÍ ƯU ĐÃI

THÔNG BÁO
(V/v Khai giảng lớp học giám sát thi công xây dựng tại TPHCM)
- Căn cứ thông tư số 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình ;

- Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình;

1. Khai giảng lớp học tư vần giám sát công trình tại tphcm: Liên tục khai giảng hàng tháng.

Ngày khai giảng trong tháng : 15, 25 hàng tháng

Khóa học giám sát thi công xây dựng công trình học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc.

2. Học phí lớp học giám sát thi công xây dựng :

- Lớp học giám sát thi công xây dựng công trình tại TPHCM : liên hệ

- Lớp học giám sát thi công xây dựng công trình tại các tỉnh: liên hệ

3. Địa điểm lớp học giám sát thi công xây dựng tại tphcm: Học Viện Hành Chính Quốc gia – Số 10 Đường 3/2, P12, Q10, TP Hồ Chí Minh

4. Thời gian học lớp giám sát thi công xây dựng tại tphcm:

- Lớp học tư vấn giám sát thi công xây dựng tại tphcm ngày: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30

- Lớp học giám sát thi công xây dựng tại tphcm tối: 18h – 21h.

5. Giảng viên: Giáo sư, Tiến sĩ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, giảng viên các trường Đại học chuyên ngành …

6. Nội dung chính lớp học giám sát thi công xây dựng tại tphcm: (theo chương trình khung tại thông tư số 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng)

Phần 1: Các văn bản pháp luật vấn đề chung nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

1.Mở đầu, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công ( giới thiệu chương trình khung của BXD)

2.Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng

3.Khái niệm về quản lý dự án xây dựng, yêu cầu về nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

4.Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, mô hình và hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng ISO trong xây dựng tại Việt Nam

(Thảo luận phần 1)

Phần 2: Kiến thức chuyên môn chung nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

1.Giám sát công tác khảo sát xây dựng

2.Giám sát thi công nền móng công trình

3.Giám sát công tác đo đạc trong thi công xây dựng

4.Giám sát công tác thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình

5.Giám sát thi công lắp đặt thí nghiệm công trình và công nghệ

(Thảo luận phần 2)

Phần 3: Phần chuyên ngành nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

1.Xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

a. Giám sát thi công nhà cao tầng và công tác hoàn thiện công trình; Giám sát an toàn lao động và vệ sinh mô trường

b.Giám sát thi công công trình dân dụng bằng bê tông cốt thép và gạch đá

c. Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

(Thảo luận phần 3.1)

2. Xây dựng công trình giao thông

a. Giám sát thi công trình đường

b. Giám sát thi công công trình đường sắt, sân bay

c. Giám sát thi công công trình cảng - đường thuỷ

(Thảo luận phần 3.2)

3.Xây dựng công trình thuỷ lợi, thủy điện

a. Giám sát thi công công trình đập và công trình xả lũ

b.Giám sát thi công công các công trình trạm bơm, hệ thống kênh tiêu

c. Giám sát thi công công trình nhà máy thuỷ điện

d.Giám sát thi công lắp đặt thiết bị cơ điện trên công trình thuỷ lợi - thuỷ lợi - thuỷ điện

e. Giám sát thi công công trình cảng - đường thuỷ

(Thảo luận phần 3.3)

7. Dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề: Ngoài ra viện có dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề trên sở xây dựng cho học viên có nhu cầu. Chứng chỉ do sở xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc, thời hạn sử dụng 5 năm. Nhận hồ sơ trên toàn quốc, dịch vụ trọn gói, uy tín, nhanh nhất.

8. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH TẠI TPHCM

học tư vấn giám sát công trình tại tphcm

- Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát theo đúng quy định của BXD, Chứng nhận này là điều kiện cần để xin cấp chứng chỉ hành nghề trên sở XD.

LỚP HỌC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI HÀ NỘI, TP HỒ CHÍ MINH (TPHCM), ĐÀ NẴNG, TOÀN QUỐC MỚI NHẤT, học phí ưu đãi, giảng viên bộ xây dựng, liên tục khai giảng.

VIỆN ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ

-----***----

THÔNG BÁO

V/v: KHAI GIẢNG LỚP GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP , DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ; XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ; THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN (THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CỦA BỘ XÂY DỰNG)

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng .
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công công trình xây dựng .

Nội dung chương trình khóa học tư vấn giám sát thi công:

Phần I : Quy định của pháp luật và các vấn đề chung về giám sát thi công xây dựng công trình.
Phần II : Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng , công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
Phần III : Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông.
Phần IV : Giám sát thi công xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện.

Khai giảng: Liên tục khai giảng hàng tháng.

Ngày khai giảng trong tháng : 06 ; 14; 18; 21; 26; 30
Khóa học tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình học tại Hà Nội,Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long ...

Học Phí: Liên hệ

Địa điểm học:

- Lớp học giám sát thi công tại Hà Nội: Trường Đào Tạo Cán Bộ Lê Hồng Phong - 220 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội.

- Lớp học giám sát thi công tại Hồ Chí Minh : Học Viện Hành Chính Quốc Gia - Số 10 Đường 3/2 - P.12 – Q.10 – TP Hồ Chí Minh.
- Lớp học giám sát thi công tại Đà Nẵng: Trung tâm thông tin học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Số 91A - Nguyễn Thị Minh Khai – TP Đà Nẵng.

- Tại các tỉnh: Xin vui lòng liên hệ để có thông tin mới nhất.

Thời gian học:

- Lớp ngày: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30

- Lớp tối: 18h – 21h.

Giảng Viên: Bộ Xây Dựng .

Đối Tượng: Tốt nghiệp ĐH, CĐ và TC các chuyên ngành công trình, kinh tế xây dựng và các cá nhân có nhu cầu học tập.

Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và kinh phí vào 7h30 phút ngày khai giảng khoá học. Học viên phải đăng ký qua điện thoại, email trước ngày khai giảng.

Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề .
* Hình thức đăng ký: Quý học viên có nhu cầu tham gia khóa học vui lòng liên hệ đăng ký qua điện thoại, email, SMS, Yahoo trước ngày khai giảng để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Hotline tư vấn đào tạo và đăng ký lớp học tư vấn giám sát: 094 880 11 66