Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải

Ngày 11/10, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã ký ban hành Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải".

Theo đó, kể từ ngày 01/12/2013, ngoài việc các tổ chức tham gia thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công các dự án xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải phải được lựa chọn thông qua các hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì khi thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, nhà thầu tư vấn giám sát còn phải đảm bảo nguyên tắc: Không có quan hệ lệ thuộc về tổ chức, kinh doanh với nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu chế tạo thiết bị và cung cấp cấu kiện, vật liệu, vật tư cho công trình đang thực hiện giám sát xây dựng; Không ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, trừ trường hợp đặc biệt do Người quyết định đầu tư cho phép; Không ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát; Đảm nhiệm công việc giám sát thi công xây dựng một cách độc lập; không được chuyển nhượng hoặc để những tổ chức tư vấn khác thực hiện dưới danh nghĩa tổ chức tư vấn giám sát của mình để làm công việc giám sát thi công xây dựng.

Ngoài ra, các nhà thầu tư vấn giám sát còn phải đảm bảo tư vấn giám sát trưởng, kỹ sư thường trú, kỹ sư chuyên ngành và giám sát viên đều phải là người thuộc tổ chức nhân sự chính thức và hợp pháp của nhà thầu tư vấn thực hiện giám sát thi công xây dụng theo quy định (Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và các quy định liên quan khác). Trường hợp ký hợp đồng lao động thì phải là hợp đồng lao động không thời hạn hoặc có thời hạn tối thiểu bằng thời gian hoàn thành dự án thực hiện giám sát, nhưng không nhỏ hơn 12 tháng.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định người giám sát thi công xây dựng phải nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật nói chung, pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng nói riêng và các quy định, đặc thù của địa phương nơi có dự án công trình xây dựng đang triển khai; Giám sát thi công xây dựng công trình theo đứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; Phản ánh đúng tình hình thi công xây dựng, kịp thời giải quyết vấn đề trên hiện trường; Tuân thủ các yêu cầu và chỉ đạo của Tổ chức TVGS và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Tiếp thu ý kiến của nhà thầu thi công và ý kiến của giám sát cộng đồng để kịp thời giải quyết cho phù hợp theo quy định.

Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải bao gồm các quy định về hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, được áp dụng thống nhất đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải, có nguồn vốn Nhà nước (vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước quản lý), do Bộ Giao thông vận tải quản lý trong quá trình đầu tư xây dựng. Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức tư vấn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình và hoạt động dịch vụ TVGS xây dựng công trình trong ngành GTVT, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân tư vấn giám sát độc lập.