Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Dự toán chi phí tư vấn giám sát

Câu hỏi của bạn Trịnh Thanh Sỹ tại hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hỏi :

Theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ % và nhân với chi phí xây dựng trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt. Như vậy giá trị dự toán gói thâu Tư vấn giám sát cho dự án sẽ được xây dựng bằng cách cộng số học chi phí Tư vấn giám sát của các gói thầu xây dựng. Khi xây dựng Tổng mức đầu tư cho dự án: Chi phí Tư vấn giám sát được xây dựng dựa trên định mức tỷ lệ % và nhân với Chi phí xây dựng của dự án.

Như vậy cách tính trên có mâu thuẫn không, vì với 1 dự án không thể chỉ có 1 gói thầu xây dựng. Khi đó, sau khi phê duyệt dự toán của các gói thầu xây dựng, sẽ có căn cứ để lập dự toán gói thầu Tư vấn giám sát và dự toán này sẽ lớn hơn chi phí Tư vấn giám sát trong Tổng mức đầu tư, trong khi chi phí xây dựng của dự án không tăng. Với dự án do không có yếu tố trượt giá, không phát sinh khối lượng, do đó trong tổng mức đầu tư không có chi phí dự phòng, lúc này sẽ phải điều chỉnh tổng mức đầu tư do chi phí Tư vấn giám sát tăng. Tôi xin hỏi:

1. Cách tính chi phí tư vấn giám sát theo Quyết định 957/QĐ-BXD có mâu thuẫn không?

2. Cách lập dự toán cho gói thầu Tư vấn giám sát như thế nào?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi lập tổng mức đầu tư, nếu kế hoạch quản lý dự án đã dự kiến chia thành những gói thầu thì chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng của từng gói thầu sẽ được xác định theo định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng trong dự toán gói thầu xây dựng dự kiến như trong hướng dẫn của Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Như vậy, giá trị dự toán gói thầu tư vấn giám sát cho dự án sẽ là tổng số học chi phí tư vấn giám sát của các gói thầu xây dựng trên. Tuy nhiên, trong trường hợp khi lập Tổng mức đầu tư, chưa có phương án cụ thể về việc phân chia dự án thành các gói thầu riêng thì có thể dự toán chi phí tư vấn giám sát bằng cách tính định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng của dự án. Chi phí tư vấn tính bằng cách này sẽ nhỏ hơn chi phí tư vấn giám sát khi tính theo các gói thầu được duyệt. Phần chênh lệch này sẽ được bù đắp bằng chi phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư.

Vụ Kinh tế Xây dựng

                                                                                             Nguồn baoxaydung.com.vn