Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

HỎI - ĐÁP VỀ ĐẦU TƯ

Câu hỏi:
Theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính có nội dung như sau: Khi có khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán theo hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước, bao gồm: Bảng xác định khối lượng cơ bản hoàn thành đề nghị thanh toán (phụ lục số 03a). Tuy nhiên, không có hướng dẫn cụ thể cách thể hiện các nội dung theo phụ lục số 03a, tôi xin nêu ý kiến vấn đề như sau: Liên quan đến ký xác nhận và phụ biểu 03a nêu trên: ở phần lời của Thông tư có ghi: “có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn giám sát (nếu có) và đại diện bên nhà thầu” nhưng tại biểu 03a thì đại diện tư vấn nếu có ở đây được hiểu ngay là tư vấn giám sát, trong khi quy định về pháp luật ĐTXD thì đơn vị tư vấn giám sát chỉ thực hiện công tác tư vấn giám sát về khối lượng, chất lượng, tiến độ thi công mà không liên quan đến đơn giá hay giá trị thanh toán, vậy việc bắt buộc tư vấn giám sát ký vào hồ sơ thanh toán có phù hợp không? (theo tôi hiểu đại diện nhà thầu tư vấn nếu có ở đây là tư vấn quản lý dự án).
Trả lời:
Liên quan đến ký xác nhận vào phụ lục biểu 01a (Bảng xác định khối lượng cơ bản hoàn thành đề nghị thanh toán). Trong phụ lục này phần xác nhận có ghi đại diện nhà thầu; đại diện tư vấn giám sát (nếu có); đại diện chủ đầu tư. Trong trường hợp hợp đồng tư vấn giám sát chỉ giám sát một phần công việc (khối lượng hoặc đơn giá) thì tư vấn giám sát chỉ ký xác nhận phần thuộc trách nhiệm giám sát theo hợp đồng.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ tài Chính