Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Nâng cao trách nhiệm của nhà thầu Tư Vấn Giám Sát xây dựng

Một số điểm khác biệt lớn giữa nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ trước đây (đã hết hiệu lực) và nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (thay thế nghị định số 209/2004/NĐ-CP), quy định về trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

           

Một trong một số giải pháp để nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong thời gian tới và khắc phục những thiếu sót và tồn tại vừa qua là quy định rõ trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát (TVGS) trong hoạt động xây dựng là phải lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát phải được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt trước khi thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình. Đây cũng chính là một phần nội dung được quy định rất cụ thể tại điều 27 của nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng (gọi tắc là Nghị định 15/2013/NĐ-CP), và tham khảo điều 16 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, ngày 25/7/2013 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (gọi tắc là Thông tư 10/2013/TT-BXD).

           Đồng thời, từ ngày 30/11/2013 thì nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, đã có hiệu lực cũng quy định cụ thể hành vi không lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát phải được chủ đầu tư chấp thuận, phê duyệt trước khi thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình cũng bị xử lý vi phạm hành chính.

          Trong bài này chỉ trích dẫn, đề cập một phần nội dung về trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được quy định theo khoản 1, điều 27 của nghị định 15/2013/NĐ-CP. Mặc dù bài viết chỉ nêu một phần quy định về trách nhiệm của nhà thầu tư vấn giám sát là phải lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi thực hiện công tác tư vấn giám sát và cũng chỉ mang tính chất tham khảo đối với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, với mục đích mong muốn là nhà thầu tư vấn phải có một hệ thống sơ đồ quản lý chất lượng cụ thể, có phương pháp luận quy trình giám sát thể hiện đề cương đối với từng công trình cụ thể theo đúng và phù hợp với thiết kế được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành.., cũng như theo đúng quy định của các nghị định, thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đồng thời cũng mong muốn các chủ đầu tư thực hiện công tác kiểm tra và phê duyệt sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát của nhà thầu tư vấn theo đúng quy định của pháp luật. Tại nghị định số 121/2013/NĐ-CP cũng quy định rõ mức xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm giám sát thi công không có sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát không đúng theo quy định là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tại điểm b, khoản 1, điều 30 và hành vi thực hiện công tác giám sát thi công không phù hợp với đề cương giám sát là từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tại khoản 2, điều 30 của nghị định này.

         Mục đích chính của bài viết là muốn các nhà thầu tư vấn giám sát và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình, nhằm nâng cao chất lượng công trình trong thời gian tới, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật.