Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Thuê tư vấn giám sát nếu không có đủ điều kiện năng lực

Công ty CP Tư vấn xây dựng Ninh Bình gặp một số vấn đề không thống nhất giữa đơn vị tư vấn giám sát, với đơn vị quản lý các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và chủ đầu tư trong việc áp dụng Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 của Bộ Xây dựng.

Đại diện Công ty CP tư vấn xây dựng Ninh Bình, ông Giang Hữu Hải phản ánh: Theo Điều 17 của Quy chế công nhận và quản lý hoạt động Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 11/2008/QĐ-BXD thì phiếu kết quả thí nghiệm phải có chữ ký của người giám sát của chủ đầu tư quản lý dự án/công trình/hạng mục công trình. Vậy người giám sát của chủ đầu tư dự án là kỹ thuật A hay tư vấn giám sát?

Theo ông Hải, tư vấn giám sát kỹ thuật hiện trường chỉ có thể ký vào biên bản lấy mẫu chứ không thể theo dõi quá trình thí nghiệm và cũng không thể ký vào phiếu kết quả thí nghiệm. Hơn nữa, theo hợp đồng kinh tế giữa tư vấn giám sát và chủ đầu tư thì việc tư vấn giám sát thực hiện theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP nghĩa là tư vấn giám sát chỉ thực hiện: “Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình”.

Vấn đề trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ quy định: "Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo nội dung quy định tại Điều 21 của Nghị định này. Trường hợp chủ đầu tư không có tổ chức tư vấn giám sát đủ điều kiện năng lực thì phải thuê tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thực hiện".

Như vậy, "người giám sát của chủ đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình" được nêu tại Điều 17 của Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là người của tổ chức giám sát của chủ đầu tư hoặc do chủ đầu tư thuê.

Ngoài ra, theo ông Hải hiểu "giám sát thi công xây dựng công trình" chỉ đơn giản là "giám sát kỹ thuật hiện trường" là không đúng. Bởi Khoản 2 Điều 87 Luật Xây dựng quy định, việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình. Do đó, việc giám sát thi công là giám sát toàn diện các hoạt động thi công, bao gồm cả công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, phần trích dẫn của ông Hải về giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình tại Điều 21 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP không đầy đủ, nên dẫn đến việc hiểu sai quy định của Nghị định. Mục c Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 quy định: "c. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp bao gồm:...". Do đó tư vấn giám sát không chỉ là "kiểm tra" mà phải thực hiện "giám sát" thí nghiệm.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn