Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

Ý kiến của Bộ Xây Dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 654/SXD-KTKT ngày 15/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về câu hỏi số 1 và số 2: Theo quy định hiện hành chỉ những cá nhân làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế mới yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; những người này ngoài yêu cầu về chuyên môn còn đòi hỏi phải am hiểu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, am hiểu về pháp luật, về trình tự, thủ tục….Do vậy, yêu cầu phải có thời gian tối thiểu 5 năm để nghiên cứu, tìm hiểu những quy định này. Những người chưa có chứng chỉ hành nghề vẫn được tham gia thiết kế những công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo dưới sự quản lý và kiểm soát của chủ nhiệm, chủ trì.

2. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp cho cá nhân có chuyên ngành về kỹ thuật, cá nhân tốt nghiệp đại học ngành kinh tế xây dựng, kinh tế cầu đường không phải chuyên ngành kỹ thuật nên không thuộc diện được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

3. Đối với cá nhân có bằng tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, đã tham gia thiết kế 5 năm, thiết kế kiến trúc 5 công trình thì được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hoàn thiện công trình, tư vấn giám sát nếu có đủ điều kiện theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện.