Căn cứ nội dung, hình thức và thời gian lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án ppp ?

Mục lục chính

1.      Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP?

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP:

Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án ứng dụng công nghệ cao);

Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT hoặc dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu trên cơ sở thiết kế và dự toán;

Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi (nếu có);

Kết quả sơ tuyển (nếu có);

Các văn bản có liên quan (nếu có).

Trên cơ sở các văn cứ quy định vừa nêu, bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền, đồng thời gửi đơn vị thẩm định.

Hồ sơ trình duyệt bao gồm

Văn bản trình duyệt, trong đó nêu tóm tắt về quá trình thực hiện và các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

Tài liệu kèm theo, trong đó bao gồm các bản chụp làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư quy định tại khoản a)

Căn cứ nội dung, hình thức và thời gian lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án ppp ?
Căn cứ nội dung, hình thức và thời gian lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án ppp ?

Xem thêm: Quy định về việc trình, thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển và công khai danh sách ngắn?

 

2.      Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư?

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

Tên dự án.

Tổng mức đầu tư, tổng vốn đầu tư đối với dự án PPP; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

Sơ bộ phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP, cơ chế tài chính để hỗ trợ việc thực hiện dự án (nếu có)

3.      Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư?

Xác định rõ hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu hay lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt;

Xác định rõ phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn một túi hồ sơ hoặc một giai đonạ hai túi hồ sơ.

4.      Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm.

5.      Loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng đối với dự án PPP?

Đối với dự án PPP, xác định rõ loại hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu (Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BOT), Hợp đồng xây dựng – sở hữu – kinh doanh (BOO), Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)) và pháp luật về đầu tư PPP

Thời gian thực hiện hợp đồng là số năm hoặc số thắng tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

6.      Việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện như thế nào?

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư là việc tiến hành thẩm tra, đánh giá các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;

Đơn vị được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tiến hành thẩm tra, đánh giá nội dung và lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư để làm cơ sở tiến hành lựa chọn nhà đầu tư.