Có các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nào theo quy định của Luật Đấu thầu?

Theo quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 Luật Đấu thầu 2013, có 08 hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, bao gồm:

Đấu thầu rộng rãi,

Đấu thầu hạn chế,

Chỉ định thầu,

Chào hàng cạnh tranh,

Mua sắm trực tiếp,

Tự thực hiện,

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt,

Tham gia thực hiện của cộng đồng

Có các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nào theo quy định của Luật Đấu thầu?
Có các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nào theo quy định của Luật Đấu thầu?

 

Xem thêm: Những thuật ngữ được sử dụng, cần hiểu đúng trong luật đấu thầu ?

 

Mục lục chính

1. Đấu thầu rộng rãi áp dụng trong trường hợp nào?

Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;
 • Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
 • Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công, Trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế thì nhà đầu tư trong nước được liên danh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài để tham dự và thực hiện dự án;
 • Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ đồng)

2. Đấu thầu hạn chế áp dụng trong trường hợp nào?

Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc tuhf mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

3. Trường hợp nào áp dụng chỉ định thầu đối với nhà thầu? Nhà thầu phải đáp ứng điều kiện gì?

Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Gói thàu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xet lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nuowscl gói thầu cần triển khai ngày để trách gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
 • Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;
 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà khoogn thể mau từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;
 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cao nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy địnhl gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;
 • Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị amwtj bằng thi công xây dựng công trình;
 • Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.
  •  Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu hàng hóa, xây lắp, hỗn hơp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;
  • Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.
 • Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 • Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự ánl
 • Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
 • Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu;
 • Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp đối với gói thầu EP, EC,EPC, gói thầu chìa khóa trao tay;
 • Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;
 • Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại khoản 1 và đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 2 nhưng vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác thì khuyến khích áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

4.Trường hợp nào áp dụng chỉ định thầu đối với nhà đầu tư?

Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;
 • Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuwj, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;
 • Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

5. Gói thầu nào được chào hàng cạnh tranh?

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản ;
 • Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
 • Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
 • Có dự toán được phê duyệt theo quy định;
 • Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu

6. Điều kiện để gói thầu được mua sắm trực tiếp?

Mua sắm trực tiếp được áp dụng gối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toàn mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;
 • Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;
 • Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trjwc tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;
 • Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kế quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng

Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

7. Điều kiện để gói thầu được thực hiện?

Tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Việc áp dụng hình thức tự thực hiên jphari được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;
 • Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;
 • Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

8. Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật đấu thầu thì giải quyết như thế nào?

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nêu trên thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

9. Trường hợp nào gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng?

Cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương nơi có gói thầu được giao thực hiện toàn bộ hoặc một phần gói thầu đó trong các trường hợp sau đây:

 • Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;
 • Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm.

Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương khi thực hiện gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng phải có tư các hợp lệ:

 • Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ tại địa phương được coi là có tư các hợp lệ để tham gia thực hiện các gói thầu nói trên khi người dân thuộc cộng đồng dân cư hoặc tổ, nhóm thợ hoặc các hội viên của tổ chức đoàn thể sinh sống, cư trú trên địa bản triển khai gói thầu và được hưởng lợi từ gói thầu.
 • Người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ được lựa chọn để thay mặt cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ ký kết hợp đồng.