Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư?

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử đụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao ẹồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư?
Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư?

Xem thêm: Quy định mới về chính sách ưu đãi đối với hàng hóa và gói thầu trong nước ?

 

Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ để xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

a) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
  2. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu càu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;
  3. Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật Đấu thầu;
  4. Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;
  5. Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;
  6. Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ửy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;
  2. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;
  3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;
  4. Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này