Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ quy định nào ?

1.      Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ quy định nào?
–         Thời gian giải quyết kiến nghị quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 92 của Luật Đấu thầu được tính từ ngày bộ phận hành chính của người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị.

Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ quy định nào ?
Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ quy định nào ?

Xem thêm: Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư ?

 

–         Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị trong trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 81 Nghị định này.

–         Nhà đầu tư được quyền rút đơn kiến nghị trong quá trình giải quyết kiến nghị nhưng phải bằng văn bản.

–         Trong văn bản trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cho nhà đầu tư phải có kết luận về nội dung kiến nghị. Trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư được kết luận là đúng phải nêu rõ biện pháp, cách thức và thời gian để khắc phục hậu quả (nếu có), đồng thời bộ phận thường trực giúp việc có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên đới chi trả cho nhà đầu tư có kiến nghị số tiền bằng số tiền mà nhà đầu tư có kiến nghị đã nộp cho Hội đồng tư vấn. Trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư được kết luận là không đúng thì trong văn bản trả lời phải giải thích rõ lý do.

2.      Hình thức xử lý vi phạm luật hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư?
Các hình thức xử lý vi phạm

–         Cảnh cáo, phạt tiền được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trobng lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

–         Cấm tham gia hoạt động đấu thầu được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu ( Điều 89 của Luật Đấu thầu)

–         Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu mà cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật về hình sự

Đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.