Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ? Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ?

1.     Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ? Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ?
Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ? Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ?

Xem thêm: Quy định cơ bản về đấu thầu quốc tế?

 

2.      Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

a) Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án:

  • Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;
  • Nguồn vốn cho dự án
  • Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;
  • Các văn bản pháp lý liên quan

b) Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên:

  • Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho công việc;
  • Quyết định mua sắm được phê duyệt;
  • Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt;
  • Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);
  • Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có).
  • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án , dự toán mua sắm hoặc đồng thời với qua trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đổi với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.