Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn trúng thầu dự án đầu tư có sử dụng đất phải đáp ứng điều kiện nào?

Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn trúng thầu dự án đầu tư có sử dụng đất phải đáp ứng điều kiện nào?
Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn trúng thầu dự án đầu tư có sử dụng đất phải đáp ứng điều kiện nào?

Xem thêm: Quy định về mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại? Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại?

1)     Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.

2)     Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.

3)     Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

4)     Có giá trị đề nghị trúng thầu bao gồm các thành phần đáp ứng yêu cầu sau:

–         Có đề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (M1) không thấp hơn m1 được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu;

–         Có đề xuất giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) không thấp hơn m2 được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu;

–         Có đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành (M3) không thấp hơn giá sàn và cao nhất.

Quy định về việc thẩm định , phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư?

a)      Việc trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định

–         Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tố chuyên gia.

–         Kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

–         Kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải được phê duyệt bằng văn bản, căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

b)     Trường hợp lựa chọn được nhà đầu tư trúng thầu, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các nội dung sau đây:

–         Tên dự án; mục tiêu, quy mô của dự án;

–         Tên nhà đầu tư trúng thầu;

–         Dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

–         Địa điểm thực hiện dự án, diện tích, mục đích, thời hạn sử dụng đất;

–         Dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất);

–         Dự kiến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp;

–         Các nội dung khác (nếu có).

c)      Nếu tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

d)     Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt

Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

–         Thông tin quy định tại khoản b) nêu trên;

–         Danh sách nhà đầu tư không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà đầu tư;

–         Kế hoạch đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án hoặc trực tiếp thực hiện dự án. Việc tổ chức quản lý, hoạt động, giải thể doanh nghiệp dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và hợp đồng dự án.