Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất trong chào hàng cạnh tranh?

Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất trong chào hàng cạnh tranh thực hiện theo phương pháp giá thấp nhất:

Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất trong chào hàng cạnh tranh?
Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất trong chào hàng cạnh tranh?

Xem thêm: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

 

  1. Phương pháp này áp dụng đối với những gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu;
  2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu;
  3. Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất.