Quy định về hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, phát hành yêu cầu sơ bộ về năng lực, hồ sơ mời thầu?

Quy định về việc phát hành yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu trên Hệ thống?

a) Các hồ sơ sau được phát hành trên Hệ thống đồng thời với thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu:

Yêu càu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

Hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP;

Hồ sơ mời thầu dự án ppp không áp dụng sơ tuyển và hồ sơ mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất.

Nhà đầu tư tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống làm cơ sở để lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, hồ sơ dự sơ tuyển dự án ppp, hồ sơ dự thầu.

Quy định về hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, phát hành yêu cầu sơ bộ về năng lực, hồ sơ mời thầu?
Quy định về hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, phát hành yêu cầu sơ bộ về năng lực, hồ sơ mời thầu?

Xem thêm: Quá trình lựa chọn nhà đầu tư mất bao lâu? Quy định về việc lưu trữ thông tin trong đấu thầu

 

b) Trường hợp hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu được bán (theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP), nhà đầu tư phải nộp cho bên mời thầu một khoản tiền theo mức giá bán hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu.

c) Hồ sơ mời thầu dự án ppp áp dụng sơ tuyển được phát hành trực tiếp cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn. Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án gồm tài liệu nào?

a) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư và trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia căn cứ nội dung thông tin được công bố theo quy định. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

c) Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu càu, Chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh ra quyêt định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu theo quy định; giao cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện là bên mời thầu;

Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh ra quyêt định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai.