Quy định về việc công bố danh mục dự án phải tổ chức đấu thầu? Trách nhiệm và thời hạn đăng tải thông tin về đấu thầu?

1. Công bố danh mục dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật vê xã hội hóa trên hệ thống:

Danh mục dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật vê xã hội hóa phải được đăng tải trên Hệ thống trong thời hạn 07 ngày làm việc kê từ ngày danh mục dự án được phê duyệt.

Quy định về việc công bố danh mục dự án phải tổ chức đấu thầu? Trách nhiệm và thời hạn đăng tải thông tin về đấu thầu?
Quy định về việc công bố danh mục dự án phải tổ chức đấu thầu? Trách nhiệm và thời hạn đăng tải thông tin về đấu thầu?

Xem thêm: Các quy định phải tuân thủ để bảo đảm cạnh tranh trong luật đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

 

Nội dung đăng tải bao gồm:

Các thông tin về dự án: Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư; yêu cầu cơ bản của dự án; thời hạn, tiến độ đầu tư; địa điểm thực hiện dự án; các thông tin khác về dự án (nếu có).

Thời hạn đăng ký quan tâm thực hiện dự án;

Thông tin để nhà đầu tư liên hệ, đăng ký quan tâm thực hiện dự án.

Khi thực hiện đăng tải các nội dung thông tin quy định tại khoản 1 nêu trên, quyết định phê duyệt danh mục dự án phải được đăng tải kèm theo.

Việc lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; mẫu hồ sơ đấu thầu và các nội dung khác (nếu có) đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật vể xã hội hóa thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định. Trong thời gian Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa ban hành quy định chi tiết, nội dung hồ sơ đấu thầu được xây dựng trên cơ sở chinh sửa mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục III và IV ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT.

Trong mọi trường hợp, việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa phải bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

2. Trách nhiệm và thời hạn đăng tải thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

Trách nhiệm và thời gian đăng tải thông tin:

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và thông báo mời quan tâm trên Hệ thống trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được phê duyệt.

Bên mời thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển dự án ppp, thông báo mời thầu dự án ppp không áp dụng sơ tuyển và thông báo mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đât trên Hệ thống theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Khi thực hiện đăng tải các nội dung thông tin quy định tại điểm a khoản này, các tài liệu sau đây phải được đăng tải kèm theo:

Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm;

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP;

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với dự án ppp không áp dụng sơ tuyển và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Việc đăng tải các thông tin khác trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐTngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.