Quy định về việc ký kết hợp đồng, công khai thông tin hợp đồng, triển khai dự án có sử dụng đất ?

1.      Quy định về việc ký hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án?

1)     Nguyên tắc ký kết hợp đồng

–         Giá trị đề nghị trúng thầu là giá trị ký hợp đồng, làm căn cứ để tổ chức thực hiện, giám sát hợp đồng.

–         Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp xác định theo quy định của pháp luật về đất đai cộng với tiền nộp ngân sách nhà nước của nhà đầu tư trúng thầu đề xuất được công nhận là giá thị trường tại thời điểm giao đất, cho thuê đất trong hợp đồng.

Quy định về việc ký kết hợp đồng, công khai thông tin hợp đồng, triển khai dự án có sử dụng đất ?
Quy định về việc ký kết hợp đồng, công khai thông tin hợp đồng, triển khai dự án có sử dụng đất ?

Xem thêm: Việc đàm phán, hoàn thiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện như thế nào?

 

2)     Việc ký kết hợp đồng thực hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71 và 72 của Luật đấu thầu năm 2013

3)     Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án, bên mời thầu có trách nhiệm công khai thông tin hợp đồng dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nội dưng công khai thông tin sơ bộ gồm:

–         Tên dự án; số hiệu hợp đồng; thời điểm ký kết hợp đồng;

–         Tên, địa chỉ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–         Tên, địa chỉ của nhà đầu tư;

–         Mục tiêu, quy mô của dự án;

–         Dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

–         Địa điểm thực hiện dự án, diện tích, thời hạn sử dụng đất;

–         Dự kiến tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đât, tiên thuê đât);

–         Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến; phương pháp định giá đất sẽ được sử dụng để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại thời điểm giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; thông số đầu vào hoặc cách thức xác định thông số đầu vào tương ứng với phương pháp định giá;

–         Các nội dung khác (nếu có).

2.      Quy định về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất?

1)      Sau khi ký kết hợp đồng, bên mời thầu, nhà đầu tư phối hợp với cơ quan chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà đầu tư nộp giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) và giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thầu cho cơ quan quản lý nhà nước có chức năng căn cứ tiến độ thỏa thuận tại hợp đồng. Không tính lãi vay đối với chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2)     Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu:

–         Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất thực hiện dự án, việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư áp dụng theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

–         Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất’theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật khác có liên quan.