Quy định về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

a)     Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1.      Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các Điều 9, 10, 11 Thông tư này.

2.      Cơ quan, tổ chức được giao thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo thẩm định trình người có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Quy định về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?
Quy định về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Xem thêm: Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch và nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ?

 

b)     Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và báo cáo thẩm định, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 5 Thông tư này có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản (sau khi có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm) để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đồng thời với quá trình phê duyệt dự toán mua sắm trong trường hợp đủ Điều kiện.

Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cơ quan, tổ chức thẩm định.