Quy định về việc tổ chức sơ tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP?

Thông báo mời sơ tuyển, phát hành, sửa đổi, làm rồ hồ sơ mời sơ tuyển

Thông báo mời sơ tuyển thực hiện theo quy định: Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông tin quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu (a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; d) Danh sách ngắn; đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư) và thông tin về việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có); thông tin hợp đồng dự án PPP

Đối với thông tin quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu (b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu), bên mời thầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ.mời thầu theo thời gian quy định trong thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngày làm việc, kê từ ngày đâu tiên các thông tin này được đăng tải trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia.

Quy định về việc tổ chức sơ tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP?
Quy định về việc tổ chức sơ tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP?

Xem thêm: Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP?

 

Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển:

1.Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Đối với nhà đầu tư liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hồ sơ mời sơ tuyển, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hồ sơ mời sơ tuyển.

2.Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu

Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải đăng tải trên Hệ thống quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi trước ngày đóng thầu tối thiểu 10 ngày đối với sơ tuyển, 15 ngày đối với đấu thầu trong nước, 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

Đối với dự án ppp nhóm c, bên mời thầu phải đăng tải trên Hệ thống quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

3.Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu

Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, nhà đầu tư phải gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu bằng văn bản hoặc thông qua Hệ thống trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 05 ngày làm việc (đối với sơ tuyển), 07 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 15 ngày (đối với đấu thầu quốc tế) để xem xét, xử lý.

Bên mời thầu tiến hành làm rõ theo đề nghị của nhà đầu tư và đăng tải văn bản làm rõ trên Hệ thống trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 02 ngày làm việc.

Nội dung làm rõ không được trái với nội dung đã được phê duyệt. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

4.Quyết định sửa đổi, văn bản làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển là một phần của hồ sơ mời sơ tuyển.


Đánh Giá:
⭐️ Đánh Giá:  5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
✅ Cam Kết:  Uy Tín - Đảm Bảo
⭐️ Dịch Vụ: 🔺Trọn Gói - Chính Xác
✅ Hỗ Trợ: ⚡ ꧂Toàn Quốc ⭕
✅ Chi Phí: ⚡Tiết kiệm - Ưu Đãi

Viện Nghiên Cứu Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Đoàn Kết Trí Tuệ Sáng Tạo
➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤

Bài viết liên quan

Các hành vi bị cấm và xử lý vi phạm pháp luật trong đấu thầu

Mục lục chính 1.      Các hành vi bị cấm trong đấu thầu? Các hành vi...

Việc giải quyết tranh chấp trong đấu tại Toà án tuân thủ quy định gì?

Xem thêm: Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu Việc giải quyết tranh chấp trong...

Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Mục lục chính 1.      Quyền kiến nghị của nhà thầu, nhà đầu tư trong đấu...

Xử lý tình huống trong đấu thầu?

1.      Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu? Xử lý tình huống là...

Nguyên tắc tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu?

Mục lục chính 1.      Nguyên tắc tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu? Nguyên...

Nội dung giám sát, theo dõi đối với việc lựa chọn nhà thầu?

Việc giám sát hoạt động đấu thầu là công việc thường xuyên của người có...