Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là tổ chức?

Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn ché đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là tổ chức gồm các bước:

Mục lục chính

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết)

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu đế mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn do người có thâm quyền quyết định và phải được ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1.Đối với đấu thầu rộng rãi:

a)Lập hồ sơ mời quan tâm:

Hồ sơ mời quan tâm bao gồm các nội dung sau đây: Thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ quan tâm; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, trong đó bao gồm yêu cầu về số lượng, trình độ và kinh nghiệm của chuyên gia;

Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ quan tâm, trong đó phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn 60% tổng số điểm và điểm đánh giá của từng nội dung về năng lực, kinh nghiệm, nhân sự không thấp hơn 50% điểm tối đa của nội dung đó.

b)Việc phê duyệt hồ sơ mời quan tâm phải bằng văn bản và căn cứ tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm;

c)Thông báo mời quan tâm thực hiện;

d)Phát hành hồ sơ mời quan tâm:

Hồ sơ mời quan tâm được phát hành miễn phí cho các nhà thầu tới trước thời điểm đóng thầu;

đ)Tiếp nhận và quản lý hồ sơ quan tâm:

Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ quan tâm đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả mời quan tâm;

e)Mở và đánh giá hồ sơ quan tâm:

Hồ sơ quan tâm nộp theo thời gian và địa điểm quy định trong hồ sơ mời quan tâm sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Việc mở hồ sơ quan tâm phải được ghi thành biên bản và gửi biên bản mở thầu cho các nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm. Hồ sơ quan tâm được gửi đến sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại;

Việc đánh giá hồ sơ quan tâm thực hiện: theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời quan tâm. Hồ sơ quan tâm của nhà thầu có số điểm được đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đưa vào danh sách ngắn; hồ sơ quan tâm của nhà thầu có số điểm cao nhất được xếp thứ nhất; trường hợp có nhiều hơn 06 nhà thầu đạt yêu cầu thì lựa chọn 06 nhà thầu xếp hạng cao nhất vào danh sách ngắn;

g)Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả mời quan tâm:

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, bên mời thầu trình phê duyệt kết quả mời quan tâm, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia;

Kết quả mời quan tâm phải được thẩm định theo quy định trước khi phê duyệt;

Kết quả mời quan tâm phải được phê duyệt bằng vãn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả mời quan tâm;

Trường hợp lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả mời quan tâm phải bao gồm tên các nhà thầu được lựa chọn vào danh sách ngắn ,và các nội dung cần lưu ý (nếu có). Trường hợp không lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả mời quan tâm phải nêu rõ lý do không lựa chọn được danh sách ngan;

h)Công khai danh sách ngắn: Danh sách ngắn phải được đăng tải theo quy định và gửi thông báo đến các nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm.

2.Đối với đấu thầu hạn chế:

a)Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu càu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

b)Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải.

3.Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là tổ chức?
Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là tổ chức?

Xem thêm: Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?

 

b) Lập hồ sơ mời thầu

1.Căn cứ lập hồ sơ mời thầu theo quy định theo quy định lập hồ sơ mời thầu với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

2.Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về kỳ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác định giá cố định (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định); xác định diêm giá và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp (đối với Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá). Trong hô sơ mời thầu không được nêu bât cứ điều kiện nào nhăm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

3.Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá theo thang điểm 100 hoặc 1.000, cụ thể như sau:

Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu: Từ 10% đến 20% tổng số điểm;

Giải pháp và phương pháp luận để thực hiện gói thầu: Từ 30% đến 40% tổng số điểm;

Nhân sự thực hiện gói thầu: Từ 50% đến 60% tổng số điểm;

Tổng tỷ trọng điểm của nội dung quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này bằng 100%;

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có điểm về kỹ thuật không thấp hơn 70% (80% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù) tổng số điểm và điểm của từng nội dung yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực, về giải pháp và phương pháp luận, về nhân sự không thấp hơn 60% (70% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù) điểm tối đa của nội dung đó.

4.Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất) thực hiện theo quy định lập hồ sơ mời thầu với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

5.Xác định giá cố định (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định):

Xác định giá dự thầu;

Sửa lỗi;

Hiệu chỉnh sai lệch;

Trừ giá trị giảm giá (nếu có);

Chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có);

Xác định giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu đã được xác định cụ thể và co định trong hồ sơ mời thầu.

6.Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp (đối với trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá);

a)Xác định điểm giá:

Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giã được xác định như sau:

Điểm giá đang xét = Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000) /  Gđang xét

 

Trong đó:

Điểm giá đang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;

Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;

Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.

b)Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợp đangxét = K x Điểm kỹ thuậtđangxét + G x Điểm giáđangxét

Trong đó:

Điểm kỹ thuậtđangxét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;

Điểm giáđangxét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;

K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định, trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 70% đến 80%;

G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ tư 20% đến 30%;

K+G=100%.

c) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

1.Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

2.Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Mời thầu

Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngan;

Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu

Việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu thực hiện giống như gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu:

Việc chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

d) Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Việc mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo quy định gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ nhưng không bao gồm nội dung về bảo đảm dự thầu.

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính

a) Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

1.Kiểm tra và đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

Việc kiểm tra và đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo quy định của gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, trừ nội dung kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu;

Nhà thầu có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hợp lệ sẽ được đánh giá chi tiết về kỹ thuật.

2.Đánh giả chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

Việc đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

Nhà thầu đáp ứng yêu càu về kỹ thuật hoặc đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) được xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính;

Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu vê kỹ thuật. Bên mời thầu phải thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) đến mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

b) Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính được thực hiện theo quy định của gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sam hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính,bao gồm:

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;

Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

Xếp hạng nhà thầu.

4. Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

a) Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở quy định như của gói thầu dịch vụ phi tư vân, mua săm hàng hóa, xây lăp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn một túi hô sơ

b)Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:

Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã đề xuất theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

c)Nội dung thương thảo hợp đồng:

Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu với nhau dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong hồ sơ dự thầu (nếu có), bao gồm cả thương thảo về các đề xuất thay đổi hoặc phương án thay thế của nhà thầu nếu trong hồ sơ mời thầu có quy định cho phép nhà thầu chào phương án thay thế;

Thương thảo về nhân sự:

Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong hồ sơ dự thau, trừ trường hợp do thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài hơn so với quỵ định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng thì nhà thầu mới được thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm các nhân sự dự kiên thay thê có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu;

Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

Thương thảo về các chi phí liên quan đến dịch, vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế;

Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có).

Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu.

Việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu như của gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp phương thức một giai đoạn một túi hô sơ

5. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.