Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình thông thường?

Mục lục chính

1.      Quy trình tổng quát lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình thông thường?

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường:

1)     Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a)      Lập E-HSMT;

b)     Thẩm định, phê duyệt E-HSMT.

2)     Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a)      Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT;

b)     Sửa đổi, làm rõ E-HSMT;

c)      Nộp E-HSDT;

d)     Mở  thầu

3)     Đánh giá E-HSDT, xếp hạng nhà thầu.

4)     Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

5)     Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình thông thường?
Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình thông thường?

Xem thêm: Quy trình đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 

2.      Thành phần và định dạng file của E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường?

1)     Thành phần E-HSMT bao gồm:

a)      E-TBMT;

b)     Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu;

c)      Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu;

d)     Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

e)      Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

f)      Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật;

g)     Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng;

h)     Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

i)       Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

2)     Nội dung của Chương I, Chương VI là các file định dạng PDF và được đăng tải trên Hệ thống để áp dụng thống nhất đối với tất cả gói thầu. Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định, phê duyệt hai chương này khi thẩm định và phê duyệt E-HSMT.

3)     Chương II, Chương III (bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương IV, Chương VII được số hóa dưới dạng các webform trên Hệ thống.

4)     Chương III (không bao gồm Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm), Chương V, Chương VIII là các file theo định dạng MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng file ảnh, file nén hoặc định dạng khác phù hợp với gói thầu, được bên mời thầu đính kèm và đăng tải lên Hệ thống.

3.      Việc lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ phải tuân thủ quy định nào?

Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ:

1)     Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống, sau đó chọn mục “Hàng hóa” hoặc “Xây lắp” hoặc “Dịch vụ phi tư vấn” tương ứng để lập E-TBMT và các nội dung khác của E-HSMT.

2)     Sau khi lập xong E-HSMT, bên mời thầu in E-HSMT trình chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT trên Hệ thống và bản E-HSMT mà chủ đầu tư phê duyệt.

3)     Trường hợp cần sửa đổi E-HSMT, bên mời thầu đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư.

4)     Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.

Riêng quy trình lập và phê duyệt E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình rút gọn Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định khi phê duyệt E-HSMT.

4.      Quy định về việc đăng tải E-TBMT và phát hành E-TMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

1)     Việc đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT được thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống.

2)     E-HSMT được phát hành miễn phí từ thời điểm đăng tải E-TBMT trên Hệ thống. Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 10 ngày đối với gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi và 05 ngày làm việc đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, kể từ ngày đầu tiên đăng tải E-TBMT lên Hệ thống.

Khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình rút gọn, thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành E-TBMT lên Hệ thống.

5.      Nếu muốn sửa đổi, làm rõ E-HSMT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì bên mời thầu, nhà thầu phải làm gì?
1)     Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu phải đăng tải quyêt đinh sửa đổi E- HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và íĩle đính kèm). Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

2)     Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu thông qua Hệ thống tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Nội dung làm rõ E-HSMT được bên mời thầu đăng tải lên Hệ thông. Trường hợp sau khi làm rõ dẫn đến sửa đổi E-HSMT thì việc sửa đổi thực hiện theo quy định tại khoản 1.

3)     Hệ thống gửi thông báo sửa đổi E-HSMT, nội dung làm rõ E-HSMT tới địa chỉ email của nhà1 thầu đã nhấn nút “theo dõi” trong giao diện của E-TBMT trên Hệ thông. Nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin về sửa đổi, làm rõ E-HSMT trên Hệ thông để bảo đảm cho việc chuẩn bị E-HSDT phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT.

6.      Quy trình nộp E-HSDT? Có thể rút lại E-HSDT?

1)     Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMTkkÀ tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT.

2)     Quy trình nộp E-HSDT:

a)      Nhà thầu chọn số E-TBMT;

b)     Nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E-HSMT và đính kèm các fíle để tạo thành bộ E-HSDT. Đối với nội dung liên quan đến tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu kê khai trên webform mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan;

c)      Nhà thầu kiểm tra thông tin E-HSDT, nhấn vào nút “cam kết” trong giao diện đơn dự thầu và gửi E-HSDT lên Hệ thống.

3)     Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng nộp E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống sẽ ghi lại các thông tin sau đây về việc nộp E-HSDT của nhà thầu: thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số ííle đính kèm lên Hệ thống để làm căn cứ giải quyết kiến nghị, tranh chấp (nếu có).

4)     Rút E-HSDT:

Nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.

5)     Nộp lại E-HSDT:

Sau khi rút E-HSDT theo quy định tại khoản 4, nhà thầu được nộp lại E-HSDT theo quy trình nêu tại khoản 2. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi bên mời thầu thực hiện sửa đổi E-HSMT thì nhà thầu đó phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E- HSMT đã được sửa đổi.

7.      Quy trình mở thầu khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

Quy trình mở thầu khi lựa chọn nhà thầu:

1.      Đến thời điểm mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo sô E-TBMT. Sau đó, bên mời thầu giải mã E-HSDT của các nhà thầu tham dự thầu.

2.      Biên bản mở thầu phải đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a)      Thông tin về gói thầu:

–         Số E-TBMT;

–         Tên gói thầu;

–         Tên bên mời thầu;

–         Hình thức lựa chọn nhà thầu;

–         Loại hợp đồng;

–         Thời điểm hoàn thành mở thầu;

–         Tổng số nhà thầu tham dự.

b)     Thông tin về các nhà thầu tham dự:

–         Tên nhà thầu;

–         Giá dự thầu;

–         Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu;

–         Thời gian thực hiện hợp đồng;

–         Các thông tin liên quan khác (nếu có).

3.      Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

4.      Trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu nộp E-HSDT thì bên mời thầu mở thầu ngay mà không phải cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

8.      Quy trình đánh giá E-HSDT khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ?

Quy trình:

1)     Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và tải E-HSDT của các nhà thầu để tổ chức đánh giá. Việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và tiêu chuẩn đánh giá nêu trong E-HSMT.

2)     E-HSMT, biên bản mở thầu, E-HSDT, kèm theo các văn bản làm rõ E-HSMT, E- HSDT là cơ sở pháp lý để đánh giá E-HSDT của nhà thầu.

3)     Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong fìle quét (scan) thư bảo lãnh, thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong ííle quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu, thỏa thuận liên danh để đánh giá.

4)     Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong íĩle đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT, trừ trường hợp nêu tại khoản 3

5)     Đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fĩle tài liệu chứng minh. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

6)     Quy trình đánh giá E-HSDT:

Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT quy định trong E-HSMT, bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E- HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT:

a)     Quy trình 01: áp dụng đối với phương pháp “giả đánh giá” và “giá thấp nhất”:

–         Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT.

–         Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

–         Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật.

–         Bước 4: xếp hạng nhà thầu.

b)     Quy trình 02: áp dụng đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, đánh giá E-HSDT theo phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào:

–         Bước 1: xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất (không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu );

–         Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

–         Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

–         Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

7)     Làm rõ E-HSDT: bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống.

8)     Đối với quy trình 01, tổ chuyên gia sử dụng Mẩu số 01A ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo đánh giá E-HSDT. Đối với quy trình 02, tổ chuyên gia sử dụng Mầu số 01B ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo đánh giá E-HSDT.

9)     Đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

9.      Quy định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu đối với quy trình 01?

Đối với quy trình 01, trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo Phụ lục số 2A ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Quy định về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng?

1)     Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a)      Thông tin về gói thầu:

–         Số E-TBMT;

–         Tên gói thầu;

–         Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);

–         Tên bên mời thầu;

–         Hình thức lựa chọn nhà thầu;

–         Thời điểm hoàn thành đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu.

b)     Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

–         Tên nhà thầu;

–         Giá dự thầu;

–         Giá trúng thầu;

–         Thời gian thực hiện hợp đồng.

c)      Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, bên mời thầu phải đăng tải thông tin của môi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu mua săm hàng hóa:

–         Tên hàng hóa;

–         Công suất;

–         Tính năng, thông số kỹ thuật;

–         Xuất xú;

–         Đơn giá trúng thầu.

d)     Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc hoàn thiện và ký kết hợp đồng được thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.