Thời gian trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C?

Thời gian trong lựa chọn nhà đầu tư dự án ppp nhóm C:

Thời gian thẩm định ké hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt; thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

Hồ sơ mời sơ tuyển (nếu có), hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C?
Thời gian trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C?

Xem thêm: Trường hợp nào có ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP?

 

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối thiểu là 15 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian gửi văn bản (đồng thời theo đường bưu điện và fax, thư điện tử hoặc gửi trực tiếp) sửa đối hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời hạn bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được duyệt.

Trường hợp dự án áp dụng sơ tuyển, người có thẩm quyền, người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn chịu trách nhiệm về tiến độ các hoạt động trong quá trình sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn.

Đối với các thời hạn khác trong quá trình đấu thầu, người có thẩm quyền quyết định theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP sau đây và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư.

PHỤ LỤC I

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÁC HOẠT ĐỌNG TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28- 02-2020 của Chính phủ)

STTCác hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tưThời gian thực hiện (theo kế hoạch)Thời gian thực hiện (theo thực tế)Số ngày

chênh lệnh

Số ngàyTổng số ngày (cộng dồn)Số ngàyTổng số ngày (cộng dồn)Số ngàyTổng số ngày (cộng dồn)
 [1][2][3][4][5][6][7]
1Lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu      
2Thẩm định hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu      
3Phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu      
4Đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất      
5Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư      
6Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư      
7Các hoạt động khác (nếu có)      

 

Ghi chú:

Cột [1]: Nội dung các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư được nêu tại cột này áp dụng đối với dự án ppp quan trọng quốc gia, nhóm A. Đối với dự án ppp nhóm B, nhóm c, dự án đầu tư có sử dụng đẩt, bên mời thầu hoặc Sở Kể hoạch và Đầu tư xây đựng bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở quy trình lựa chọn nhà đầu tư tương ứng đối với dự án ppp, dự ản đầu tư có sử dụng đẩt, quy trình đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại Nghị định này.

Cột [2], [3]: Bên mời thầu phải xác định thời gian cụ thể các hoạt động trong lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền phê duyệt đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư làm căn cứ thực hiện.

Cột [4], [5], [6], [7]: Bên mời thầu phải cập nhật thời gian thực hiện thực tế và so sánh thời gian chênh lệch khi trình ngựời có thẩm quyền phê duyệt các nội dung trong đấu thầu để theo dõi tiến độ các hoạt động trong đấu thầu.