Hợp đồng điện tử là gì? Quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử?

Mục lục chính

1.   Hợp đồng điện tử

Theo Điều 33 Luật giao dịch điện tử 2005 quy định như sau:

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này.

2.   Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Theo Điều 34 Luật giao dịch điện tử 2005 quy định như sau:

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

IMG dt.71
Hợp đồng điện tử là gì? Quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử?

 

Xem thêm: Quy định về chứng thư số, chữ ký số nước ngoài tại Việt Nam

 

3.   Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Theo Điều 35 Luật giao dịch điện tử 2005 quy định như sau:

1. Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.

2. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về hợp đồng.

3. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó

4.   Giao kết hợp đồng điện tử

Theo Điều 36 Luật giao dịch điện tử 2005 quy định như sau:

1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.

2. Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

5.   Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử
Theo Điều 37 Luật giao dịch điện tử 2005 quy định như sau:

Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định tại các điều 17, 18, 19 và 20 của Luật này.

6.   Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử
Theo Điều 38 Luật giao dịch điện tử 2005 quy định như sau:

Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng phương pháp truyền thống.