Mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước

1.   Hành vi vi phạm quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước

Tại Điều 60 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 87/2019/TT-BTC hướng dẫn như sau:

1. Hành vi vi phạm về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước là các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

2. Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.

IMG dt.50
Mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước

 

Xem thêm: Mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định về chi ngân sách nhà nước

 

2.   Hành vi lập hồ sơ, giầy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký sử dụng tài khoả kho bạc Nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Tại Điều 61 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư số 87/2019/TT-BTC hướng dẫn như sau:

1. Hành vi lập hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là hành vi vi phạm hành chính được xác định sau khi có kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.

2. Phạt tiền 12.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.