Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là gì ? Đồng tiền dự thầu là đồng tiền nào ?

1.      Ngôn ngữ dùng trong đấu thầu?

Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế

2.      Đồng tiền dự thầu là đồng tiền nào?

 • Đối với đấu thầu trong nước, nhà thầu chỉ được chào thầu bằng đồng Việt Nam
 • Đối với đấu thầu quốc tế:
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba đồng tiền; đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền;
 • Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải quy đổi về một đồng tiền; trường hợp trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đổi về đồng Việt Nam. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi;
 • Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam;
 • Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.
Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là gì ? Đồng tiền dự thầu là đồng tiền nào ?
Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là gì ? Đồng tiền dự thầu là đồng tiền nào ?

 

Xem thêm: Khi nào nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức được coi có tư cách hợp lệ khi đấu thầu ?

 

3.      Chi phí trong đấu thầu gồm chi phí nào?

 • Chi phí trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:
 • Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu;
 • Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán mua sắm;
 • Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát miễn phí cho nhà thầu;
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán hoặc phát miễn phí cho nhà thầu.
 • Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:
 • Chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư;
 • Chi phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ vốn nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác và được xác định trong tổng mức đầu tư;
 • Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải trả chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư;
 • Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán cho nhà đầu tư.
 • Chi phí trong đấu thầu qua mạng bao gồm:
 • Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và các chi phí khác;
 • Chi phí tham dự thầu, tổ chức đấu thầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2