Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Mục lục chính

1. Nguyên tắc quản lý thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Tại Điều 3 Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định như sau:

  1. Các khoản thu, chỉ trong lựa chọn nhà đầu tư phải đúng mục đích, đúng chế độ của Nhà nước và quy định của pháp luật.
  2. Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán các khoản thu, chỉ trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, chỉ thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

2. Chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Tại Điều 4 Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định như sau:

1. Chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP gồm:

a) Chi lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển;

b) Chi đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;

c) Chi thẩm định kết quả sơ tuyển;

d) Chi lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu;

đ) Chi đánh giá hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu;

e) Chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

g) Chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

2. Định mức các khoản chi quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 32 và điểm e khoản 2 Điều 73 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Xem thêm: Các khoản chi phí trong đấu thầu?

3. Chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật  về xã hội hóa

Tại Điều 5 Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định như sau:      

1. Chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa gồm:

a) Chi lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Chi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

c) Chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

d) Chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

2. Định mức các khoản chi quy định tại Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 25/2020/NĐ-CPđược sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

4. Các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư

Tại Điều 6 Thông tư số 08/2022/TT-BTC quy định như sau:

  1. Các khoản thu từ tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời thầu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
  2. Các khoản thu do nhà đầu tư được lựa chọn chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hợp đồng PPP, hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa được ký kết.