Quy định về thanh toán phần vốn góp nhà nước trong dự án PPP

1.   Phần vốn góp của Nhà nước

Tại Điều 16 Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định như sau:

1. Phần vốn góp Nhà nước và việc sử dụng phần vốn góp của Nhà nước tham gia trong dự án PPP thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.

2. Phần vốn góp của Nhà nước tham gia trong dự án phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dự án về tỷ lệ, giá trị, tiến độ và điều kiện thanh toán.

3. Phần vốn góp của Nhà nước chỉ thanh toán sau khi có khối lượng đầu tư xây dựng hoàn thành đã được nghiệm thu và theo tỷ trọng các nguồn vốn đầu tư đã quy định trong hợp đồng dự án, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định trong hợp đồng dự án.

quy dinh ve thanh toan phan von gop nha nuoc
Quy định về thanh toán phần vốn góp nhà nước trong dự án PPP

 

Xem thêm: Quy định về nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động nhà đầu tư

 

2.   Thanh toán phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP

Tại Điều 17 Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định như sau:

1. Nguyên tắc thanh toán:

a) Việc phân bổ và kiểm tra phân bổ vốn đầu tư công bố trí hỗ trợ phần chi phí xây dựng dự án PPP được thực hiện theo quy định như đối với vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

b) Sau khi nhận được văn bản phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của bộ, ngành và địa phương, Kho bạc Nhà nước thực hiện công tác kiểm soát thanh toán theo quy định tại Thông tư này.

c) Kho bạc Nhà nước căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP và hợp đồng dự án để kiểm soát thanh toán theo quy định.

d) Trường hợp cần bổ sung hồ sơ đề nghị thanh toán, chậm nhất trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, Kho bạc Nhà nước lập thông báo từ chối thanh toán hoặc văn bản thông báo cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP để cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

đ) Tổng số vốn thanh toán cho nhà đầu tư không được vượt phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, số vốn thanh toán cho nhà đầu tư trong năm không được vượt kế hoạch vốn cả năm đã bố trí cho dự án PPP đã được giao. Lũy kế số vốn thanh toán cho dự án PPP không vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao.

e) Cơ quan, đơn vị đề nghị thanh toán phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc xác định nhà đầu tư đã đảm bảo giải ngân hết tỷ lệ phần vốn chủ sở hữu và đảm bảo các điều kiện giải ngân vốn vay theo quy định của hợp đồng dự án; chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng thực hiện và giá trị đề nghị thanh toán; đảm bảo tính hợp pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước.

2. Hồ sơ thanh toán:

Cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước có trách nhiệm gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản trước hoặc cùng thời điểm đề nghị thanh toán phần vốn góp của Nhà nước tham gia dự án PPP lần đầu Hồ sơ pháp lý của dự án PPP làm cơ sở để kiểm soát thanh toán, bao gồm:

a) Hợp đồng dự án và các phụ lục hợp đồng dự án liên quan đến việc thanh toán nếu có (chỉ gửi một lần);

b) Bảng tổng hợp giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán theo hợp đồng dự án do Nhà đầu tư lập có xác nhận của cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP (Phụ lục 01);

c) Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP (Phụ lục 02);

d) Chứng từ chuyển tiền theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính;

e) Văn bản của cơ quan, đơn vị được giao quản lý phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP về việc nhà đầu tư đã đảm bảo tỷ lệ giải ngân phần vốn chủ sở hữu theo quy định của hợp đồng dự án.

3. Thời hạn thanh toán phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP:

Kế hoạch vốn hàng năm bố trí cho phần vốn góp của Nhà nước trong dự án PPP chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định (hiện nay là đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch); thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

4. Tạm ứng, thanh toán phần Nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP:

a) Trường hợp phần Nhà nước thực hiện toàn bộ các nội dung công việc xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư:

Hồ sơ, tài liệu tạm ứng, thanh toán của dự án PPP để phục vụ cho công tác kiểm soát, thanh toán vốn của cơ quan thanh toán; nội dung tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc Nhà nước; thời hạn tạm ứng, thời hạn thanh toán được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Trường hợp phần Nhà nước tham gia thực hiện một phần các nội dung công việc xây dựng công trình phụ trợ, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán thực hiện theo các quy định tại Điều 16, Điều 17 của Thông tư này.