Quy định về việc xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP

1.   Giá trị phần vốn đầu tư công đã đầu tư của dự án đầu tư công chuyển sang dự án PPP

Tại Điều 8 Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định như sau:

1. Dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi sang dự án PPP theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP phải quyết toán giá trị phần vốn đầu tư công đã thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (hiện nay là Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016, Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018) và quy định tại Thông tư này.

2. Việc xác định giá trị phần vốn đầu tư công để làm phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về định giá tài sản công.

quy dinh ve viec xac dinh gia tri tai san cong tham gia du an ppp
Quy định về việc xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP

 

Xem thêm: Quy định về quản lý và sử dụng chi phí chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án PPP

 

2.   Xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP

Tại Điều 9 Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định như sau:

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản công để tham gia trong dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Việc xác định giá trị tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) thực hiện theo quy định của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT.

3. Việc xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều này thực hiện như sau:

a) Giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP được xác định theo giá trị tài sản công theo dõi trên sổ kế toán tại thời điểm được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công tham gia vào dự án PPP.

b) Trường hợp tài sản công chưa được theo dõi trên sổ kế toán, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản công tại thời điểm được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công tham gia trong dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

c) Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong nguyên giá tài sản được thực hiện theo quy định tại Chương XI Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.