Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?

Quy trình tổng quát đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất:

1.Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:

Lập hồ sơ mời thầu;

Tham định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?
Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?

Xem thêm: Lập kế hoạch & hình thức chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

 

2.Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:

Mời thầu;

Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

Theo Điều 8 Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT

Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải đăng tải trên Hệ thống quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi trước ngày đóng thầu tối thiểu 10 ngày đối với sơ tuyển, 15 ngày đối với đấu thầu trong nước, 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu, nhà đầu tư phải gửi đề nghị làm rõ đến bên mời thầu bằng văn bản hoặc thông qua Hệ thống trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 05 ngày làm việc (đối với sơ tuyển), 07 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 15 ngày (đối với đấu thầu quốc tế) để xem xét, xử lý.

Bên mời thầu tiến hành làm rõ theo đề nghị của nhà đầu tư và đăng tải văn bản làm rõ trên Hệ thống trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 02 ngày làm việc.

Nội dung làm rõ không được trái với nội dung đã được phê duyệt. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời thầu thì thực hiện theo quy định sửa đổi hồ sơ mời thầu

Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

3.Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4.Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại, bao gồm:

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại;

Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính-thương mại;

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại và xếp hạng nhà đầu tư.

5.Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

6.Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng, bao gồm:

Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng;

Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án.