Lập kế hoạch & hình thức chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Mục lục chính

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất?

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất:

*Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tếđối với dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên;

Có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài;

Không thuộc trường hợp theo quy định tại các điểm a và c khoản 2.

Lập kế hoạch & hình thức chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất
Lập kế hoạch & hình thức chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Xem thêm: Quy trình chi tiết chi định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP

*Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nướctrong trường hợp:

Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định;

Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quôc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

*Áp dụng hình thức chỉ định thầukhi chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp von.

Điều kiến xác đinh dự án đầu tư có sử dụng đất?

Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất:

Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đât đai hoặc thuộc khu đât do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triên đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quy định về lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất?

a.Dự án đầu tư có sử dụng đấtđể xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây (trừ dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định) được tổng hợp vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triên đô thị.

Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật.

Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lưu ý:

Nhà ở thương mại được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014

Công trình thương mại, dịch vụ được xác định theo quy định tại điểm e Mục 1.2 Phụ lục I (Phân loại công trình xây dựng) ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Công trình đa năng, tổ hợp đa năng là công trình đa năng thuộc công trình thương mại, dịch vụ theo quy định tại điểm b khoản này, được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thể một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

b.Lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất:

Trường hợp dự án do cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện lập:

Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Nội dung đề xuất bao gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất:

Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đât được Chủ tịch Uy ban nhân dân câp tỉnh phê duyệt. Dự án do nhà
đầu tư đề xuất phải là dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Nhà đầu tư lập hô sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Hồ sơ đề xuất bao gồm các nội dung sau đây:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận;

+ Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vôn, địa diêm, thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;’

+ Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

+ Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

c.Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

d.Công bố danh mục dự án:

Căn cứ quyết định phê duyệt quy định tại khoản 3, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố theo quy định.

Nội dung công bố thông tin:

+ Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án; tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án; thời hạn, tiến độ đầu tư;

+ Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, hiện trạng khu đất;

+ Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

+ Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án;

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn chi tiết, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Địa chỉ, số điện thoại, số fax của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Các thông tin khác (nếu cần thiết).

Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất việc lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư căn cứ vào:

Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (trừ dự án thuộc trường hợp có xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thê áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư);

Quyết định phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi;

Các văn bản có liên quan (nếu có)