Quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện như thế nào?

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Căn cứ theo Điều 53 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

quy trinh lua chon nha thau cung cap san pham dich vu cong
Quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện như thế nào?

 

Xem thêm: Quy định của pháp luật về mua thuốc vật tư y tế

 

2. Quy trình lựa chọn nhà thầu

Căn cứ theo Điều 54 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

1. Quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện như sau:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

c) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng;

d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.