Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?

1.      Quy trình tổng quát lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức dấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

1)     Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a)      Lập E-HSMT;

b)     Thẩm định, phê duyệt E-HSMT.

2)     Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a)      Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT;

b)     Sửa đổi, làm rõ E-HSMT;

c)      Nộp E-HSDT;

d)     Mở E-HSĐXKT.

3)     Đánh giá E-HSĐXKT, trình, thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4)     Mở E-HSĐXTC.

5)     Đánh giá E-HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu.

6)     Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

7)     Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?
Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?

Xem thêm: Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức hào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình rút gọn

2.      Chi tiết các bước lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ?

Quy trình chi tiết:

1)     Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT: Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt E- HSMT được thực hiện như khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

2)     Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thông báo và phát hành E-HSMT

Thông báo và phát hành E-HSMT thực hiện theo quy định như khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành E-TBMT lên Hệ thông.

Sửa đổi, làm rõ E-HSMT, nộp E-HSDT

Việc sửa đổi, làm rõ E-HSMT, nộp E-HSDT thực hiện như khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

3)     Mở và đánh giá E-HSĐXKT

a)     Mở E-HSĐXKT

1.      Đển thời điểm mở thầu, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số E-TBMT. Sau đó, bên mời thầu giải mã E-HSĐXKT của các nhà thầu tham dự thầu.

2.      Biên bản mở E-HSĐXKT phải được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a.      Thông tin về gói thầu:

b)     Số E-TBMT;

c)      Tên gói thầu;

d)     Tên bên mời thầu;

e)      Hình thức lựa chọn nhà thầu;

f)      Loại hợp đồng;

g)     Thời điểm hoàn thành mở thầu;

h)     Tống số nhà thầu tham dự.

b.      Thông tin về các nhà thầu tham dự:

i)       Tên nhà thầu;

j)       Thời gian thực hiện hợp đồng;

k)     Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu (gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thì không yêu cầu mục này);

l)       Các thông tin liên quan khác (nếu có).

3.      Việc mở E-HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

m)  Đánh giá E-HSĐXKT

1.      Việc đánh giá E-HSĐXKT được thực hiện theo quy định như phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

2.      Tổ chuyên gia:

a.      Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, tổ chuyên gia sử dụng Phần I Mầu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo đánh giá E-HSĐXKT.

b.      Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, tổ chuyên gia sử dụng Phần I Mầu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo đánh giá E-HSĐXKT.

c.      Trên cơ sở báo cáo đánh giá E-HSĐXKT của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo các Mầu nêu tại Phụ lục số 1A, 1B ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3.      Làm rõ E-HSDT: bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống.

n)     Công khai danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật

Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu phải đăng tải công khai danh sách này trên Hệ thống theo trình tự sau:

1.      Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần đăng tải theo số E- TBMT.

2.      Chọn phần đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để nhập thông tin và đính kèm bàn chụp (scan) văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật rồi đăng tải công khai trên Hệ thống. Sau khi đăng tải thành cồng, Hệ thống gửi thông báo đến các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4)     Mở E-HSĐXTC

1.      Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số E-TBMT. Bên mời thầu giải mã E-HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

2.      Biên bản mở E-HSĐXTC phải đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yểu sau:

a.      Thông tin về gói thầu:

o)     Số E-TBMT;

p)     Tên gói thầu;

q)     Tên bên mời thầu;

r)      Hình thức lựa chọn nhà thầu;

s)      Loại hợp đồng;

t)       Thời điểm hoàn thành mở thầu.

b.      Thông tin về các nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất về tài chính:

u)     Tên nhà thầu;

v)     Giá dự thầu của nhà thầu.

5)     Hồ sơ đề xuất về tài chính và phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

1.      Việc đánh giá E-HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu được thực hiện trực tiếp và tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 và nghị định số 63/2014/NĐ-CP

2.      Lưu ý:

a.      Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, tổ chuyên gia sử dụng Phần II Mầu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo đánh giá E-HSĐXTC.

b.      Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, tổ chuyên gia sử dụng Phần II Mau số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo đánh giá E-HSĐXTC.

c.      Chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo các Mẩu nêu tại Phụ lục số 2B ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

6)     Thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quy trình thương thảo, trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện tương tự như đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.