Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức hào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình rút gọn

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình rút gọn:

1)     Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Thành phần và định dạng fíle của E-HSMT:

1.      Thành phần E-HSMT, gồm:

a)      Chương I – Yêu cầu nộp báo giá;

b)     Chương II – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;

c)      Chương III – Biểu mẫu hợp đồng.

Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức hào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình rút gọn
Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức hào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình rút gọn

Xem thêm: Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ quy trình thông thường?

2.      Chương I áp dụng thống nhất đối với từng loại gói thầu (mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn), được cố định theo định dạng fíle PDF và đăng tải trên Hệ thống. Chủ đầu tư không cần phê duyệt nội dung chương này khi phê duyệt E-HSMT.

3.      Chương II gồm các biểu mẫu mời thầu, dự thầu đựợc số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.

4.      Chương III là các file theo định dạng MS Word được bên mời thầu đính kèm lên Hệ thống.

2)     Lập và phê duyệt E-HSMT

Quy trình lập và phê duyệt E-HSMT được thực hiện theo quy định như khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường. Chủ đầu tư không cần tổ chức thẩm định khi phê duyệt E-HSMT.

3)     Thông báo, phát hành E-HSMT

Thông báo, phát hành E-HSMT

Thông báo, phát hành E-HSMT thực hiện theo quy định như khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường. Thời gian chuẩn bị E-HSDT tối thiểu là 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên phát hành E- TBMT lên Hệ thống.

Sửa đổi, làm rõ E-HSMT, nộp E-HSDT và mở thầu

1.      Sửa đổi, làm rõ E-HSMT được thực hiện theo quy định như khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường.

2.      Nộp E-HSDT và mở thầu được thực hiện theo quy định như khi lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường.

4)     Đánh giá E-HSDT, thương thảo, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Việc đánh giá E-HSDT, thương thảo hợp đồng, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Quy định về Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn)