Quy trình sơ tuyển nhà đầu tư đối với dự án PPP? Dự án PPP nào phải áp dụng sơ tuyển nhà đầu tư?

Quy trình sơ tuyển nhà đầu tư đối với dự án PPP?

Quy trình sơ tuyển:

1.Chuẩn bị sơ tuyển, bao gồm:

Lập hồ sơ mời sơ tuyển; Hồ sơ mời sơ tuyển được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT.

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.

2.Tổ chức sơ tuyển, bao gồm:

Thông báo mời sơ tuyển;

Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển;

Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự sơ tuyển;

Mở thầu.

3.Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.

4.Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả sơ tuyển và công khai danh sách ngắn.

Quy trình sơ tuyển nhà đầu tư đối với dự án PPP? Dự án PPP nào phải áp dụng sơ tuyển nhà đầu tư?
Quy trình sơ tuyển nhà đầu tư đối với dự án PPP? Dự án PPP nào phải áp dụng sơ tuyển nhà đầu tư?

Xem thêm: Việc quyết định chỉ định thầu dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng điều kiện nào?

 

Dự án PPP nào phải áp dụng sơ tuyển nhà đầu tư?

Quy định về áp dụng sư tuyển

1.Dự án quan trọng quốc gia, nhóm A phải áp dụng sơ tuyển quốc tế, trừ trường hợp:

Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

2.Dự án quan trọng quốc gia, nhóm A thuộc trường hợp sau đây phải áp dụng sơ tuyển trong nước

Dự án đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

3.Dự án nhóm B, nhóm C không áp dụng sơ tuyển.

4.Căn cứ kết quả sơ tuyển, người có thẩm quyền xác định hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu theo quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư