Việc quyết định chỉ định thầu dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng điều kiện nào?

Việc quyết định chỉ định thầu dự án do nhà đầu tư đề xuất đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ phải đáp ứng đày đủ các điều kiện sau:

Việc quyết định chỉ định thầu dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng điều kiện nào?
Việc quyết định chỉ định thầu dự án do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng điều kiện nào?

Xem thêm: Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP?

 

Dự án có quyết định chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt (đối với dự án nhóm C);

Dự án có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với tính khả thi và hiệu quả về yêu cầu bảo đảm quốc phòng, ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với tính khả thi và hiệu quả về yêu càu bảo đảm an ninh