Trách nhiệm của tổ chức cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng và cung cấp giải pháp chữ ký số

1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số

Theo Điều 30 Luật giao dịch điện tử 2005 và Điều 80 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn như sau:

1. Đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực.

2. Đảm bảo trung lập về công nghệ, không sử dụng các rào cản kỹ thuật để hạn chế việc sử dụng chữ ký số của một hoặc một số tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

3. Cập nhật chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các ứng dụng theo yêu cầu của tổ chức này hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để đảm bảo kết quả xác thực là chính xác.

4. Đáp ứng đúng các quy trình kiểm tra trạng thái chứng thư số được quy định tại Điều 78 và khoản 2 Điều 79 Nghị định này.

IMG dt.68
Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng và cung cấp giải pháp chữ ký số

 

Xem thêm: Nghĩa vụ của người ký và người nhận chữ ký số?

 

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp giải pháp chữ ký số

Theo Điều 30 Luật giao dịch điện tử 2005 và Điều 81 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn như sau:

1. Cung cấp giải pháp đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực.

2. Khuyến khích cung cấp các giải pháp tuân theo các tiêu chuẩn chữ ký số phổ biến và tiên tiến trên thế giới.