Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP?

1.Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:

Lập hồ sơ mời thầu;

Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT.

Trường hợp không áp dụng sơ tuyển, hồ sơ mời thầu được lập trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT- BKHĐT; trong đó, bổ sung nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này và quy định việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu được thực hiện trên Hệ thống.

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP?
Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP?

Xem thêm: Căn cứ nội dung, hình thức và thời gian lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án ppp ?

 

2.Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:

Mời thầu;

Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

3.Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

4.Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại, bao gồm:

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại;

Kiếm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại;

Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính – thương mại và xếp hạng nhà đầu tư.

5.Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

6.Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng, bao gồm:

Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng;

Ký kết hợp đồng và công khai thông tin hợp đồng dự án.

7.Trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5. Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư tiến hành đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và hợp đồng phải bảo đảm phù hợp với mục tiêu thực hiện dự án, quy mô đầu tư, các tiêu chí cơ bản để xét duyệt nhà đầu tư trúng thầu.